Autoliising

Universaalne liisingu lahendus, mille abil saate soetada sõidukeid.

 alates14% Aastaprotsent
3,000€ Minimaalne summa
12 kuud Minimaalne periood
Transpordi maksumus
Ajavahemikuks
kuud
Esimene sissemakse
%
Jääkväärtus
%
Makseliik
Käibemaks
Igakuine makse alates
Maksete kogusumma
Intressimäär
% protsenti aastas
Lepingu sõlmimine
Hooldustasu kokku
Intresse
kokku
Krediidi
maksumus

Laenu pakub Hoiu-laenuühistu ERIAL. Tutvu finantsteenuse tingimustega veebilehel erial.ee või konsulteeri meie spetsialistiga. Igakuise osamakse suurus on 84.25€ ja krediidi kulukuse määr on 22.25% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 2550.00€, intress 19.5% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 30.00€, laenu tasumise periood 42 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 3568.30€ ja tagasimaksete summa 3538.30€.

Autoliising

Universaalne liisingu lahendus, mille abil saate soetada sõidukeid: alates autost kuni rasketehnikani ja mootorrattast kuni väikelaevani.

Vastus taotlusele 1 tööpäeva jooksul
Summa Alates 3 000.00 kuni 100 000.00 €
Intressimäär Aastane intressimäär alates 14% kuni 24%
Krediidiperiood Alates 12 kuni 84 kuud
Lepingutasu 1.50% lepingu summast (Minimaalselt 30.00 €)
Krediidi hooldustasu 2.50 € kuus
Meeldetuletustasu 5.00 € (kuumakse tasumise tähtaja ületamise korral)
Sõidukikindlustus KASKO kindlustus on kogu rendiperioodi vältel kohustuslik
Sõiduki vanus Laenuperioodi lõppemisel ei tohi ületada 12 aastat
Sõiduki registreerimine Sõiduk peab olema registreeritud Eesti Maanteeametis
Lepingu muutmise tasu 30.00 €
Krediidi ennetähtaegne tagastamine 2.00%
Osakumakse suurus hoiu-laenuühistus Minimaalselt 5.00% soovitud laenusummast
 1. 1

  Täida meie veebilehel või hoiu-laenuühistu kontoris laenu taotlus.

 2. 2

  Saad laenutaotlusele vastuse 1 tööpäeva jooksul.

 3. 3

  Positiivse vastuse korral kirjuta alla krediidilepingule. Internetis taotlemisel kirjutatakse lepingule alla ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

  Laenu pakutakse ainult ERIAL liikmetele. Liikmeks astumiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu:

  • 1 samm. Registreeru. Seda võib teha interneti kaudu lehel erial.ee või külastades isiklikult meie esindust. Filiaalide aadressid

   Avalduse läbivaatamine toimub internetis. Süsteem töötleb informatsiooni ja otsustab, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

  • 2 samm. Maksa liitumismaks. Liitumismaks on ühekordne. Selle summa on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 9 eurot.

  • 3 samm. Maksa osamakse. Мinimaalne osamakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele on 30 eurot. Osamakse suurusest sõltub otseselt krediidilimiit, kuna see peab olema minimaalselt 5 % soovitud summast. Näiteks osamakse 30 eurot võimaldab taotleda krediiti kuni 600 eurot.

 4. 4

  Raha laekub kontole hiljemalt järgmisel tööpäeval peale krediidilepingule alla kirjutamist.

1. LEPINGU EESMÄRK

1.1. Liisinguandja omandab Liisinguvõtja poolt määratud Müüjalt Liisinguvõtja poolt välja valitud Vara käesoleva Lepingu tingimustel ning annab selle Vara Liisinguvõtja valdusesse ja kasutusse vastavalt Lepingu tingimustele.

1.2. Kui Liisinguvõtja on Lepingu tähtaja lõpuks tasunud kõik Lepingumaksed ja muud Lepingust tulenevad maksed, siis annab Liisinguandja Vara omandiõiguse Liisinguvõtjale üle. Vara omandiõiguse üleandmisega kaasnevad kanded vastava(te)s registri(te)s teeb Liisinguvõtja oma kulul.

1.3. Liisinguandja ei anna Vara omandiõigust Liisinguvõtjale üle, kui Liisinguvõtjal on Liisinguandja ees Lepingust või muust Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahelisest lepingust tulenev võlgnevus. Kui Liisinguvõtja ja Liisinguandja ei saavuta sellise võlgnevuse likvideerimise osas kokkulepet, on Liisinguandjal õigus nõuda Vara tagastamist, võõrandada Vara oma äranägemisel kolmandale isikule ja kustutada Vara võõrandamisest saadud hinna arvelt eelnimetatud võlgnevust.

 

2. VARA ÜLEANDMINE

2.1. Liisinguvõtja poolt punktis 6.1. sätestatud tingimuste täitmisel sõlmib Liisinguandja müügilepingu Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale esitatud Müüja pakkumise alusel ja Liisinguvõtjal tekib õigus saada ning kohustus võtta Vara enda valdusse ja kasutusse müügilepingus ettenähtud tähtajal ja viisil.

2.2. Liisinguandja väljastab Liisinguvõtjale Vara vastuvõtuakti, millega Liisinguandja ühtlasi annab Liisinguvõtjale volituse esindada Liisinguandjat Vara vastuvõtmisel Müüjalt. Liisinguvõtja esindab Liisinguandjat Vara ning selle juurde kuuluva dokumentatsiooni vastuvõtmisel ja ülevaatamisel Liisinguandja poolt antud Vara vastuvõtuakti alusel. Liisinguvõtja kohustub esitama Liisinguandjale Vara vastuvõtuakti kolme (3) päeva jooksul alates Müüjalt Vara vastuvõtmisest. Kui Liisinguvõtja on Vara oma valdusse saanud, kuid ei ole Vara vastuvõtuakti Liisinguandjale tähtaegselt üle andnud, loetakse Vara Liisinguvõtja poolt Müüjalt märkusteta vastu võetuks.

2.3. Liisinguvõtja kohustub informeerima Liisinguandjat viivitamatult kõigist Vara või selle juurde kuuluva dokumentatsiooni puudustest, kusjuures Vara puuduste esinemisel on Liisinguvõtjal õigus Vara vastu võtta vaid Liisinguandja kirjalikul nõusolekul. Liisinguandja ei ole vastutav puuduste kõrvaldamise eest. Liisinguvõtjal on õigus nõuda nende kõrvaldamist Müüjalt.

2.4. Kuna Vara, selle komplektsuse, maksumuse ning Müüja on välja valinud Liisinguvõtja, siis on Vara valduse Liisinguvõtjale üleandmise viibimise või võimatuse ja Vara Lepingu tingimustele mittevastavuse risk Liisinguvõtjal, kui Vara üleandmise viibimine või võimatus või Vara Lepingu tingimustele mittevastavus on põhjustatud Müüjast sõltuvatest asjaoludest või Müüjast ja Liisinguandjast sõltumatutest asjaoludest.

2.5. Kui Liisinguvõtja viivitab puudusteta Vara vastu võtmisega, on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt leppetrahvi kuni 10% Vara maksumusest ja/või Leping üles öelda. Kõik Liisinguvõtja viivitusest Liisinguandjale tekkinud kahjud ja kulud jäävad Liisinguvõtja kanda.

2.6. Kui Müüja rikub müügilepingut, siis võib Liisinguvõtja esitada Müüja vastu Liisinguandja kui ostja nõude. Sellist nõuet esitades on Liisinguvõtjal kõik ostja õigused ja kohustused, välja arvatud ostuhinna tasumise kohustus ja õigus nõuda Vara omandiõiguse üleandmist. Liisinguandja õigust müügilepingust taganeda on Liisinguvõtjal õigus teostada üksnes Liisinguandja nõusolekul. Kui Müüja ei täida müügilepingust tulenevat Vara üleandmise kohustust või kui Vara ei vasta lepingutingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud Liisinguvõtja õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Liisinguvõtja müügilepingu alusel Liisinguandja suhtes keelduda omapoolse kohustuse täitmisest. Kui Liisinguvõtja on taganenud müügilepingust, võib ta taganeda ka Lepingust.

2.7. Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Liisinguvõtjale üle talle Vara üleandmisega. Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Liisinguvõtjale üle ka ajal, mil Liisinguvõtja satub viivitusse selle toimingu tegemisega, millega ta Vara üleandmisele peab kaasa aitama, eelkõige kui ta ei võta Müüjalt või Liisinguandjalt Vara vastu. Alates Vara vastuvõtmisest vastutab Liisinguvõtja Liisinguandja ees kõigi Vara juures ilmnevate puuduste (ka varjatud puuduste) eest. Vara vastuvõtmise järel ilmnenud ja võimalike varjatud puuduste osas on Liisinguvõtjal nõudeõigus Vara Müüja ees.

2.8. Vara registreeritakse Liisinguandja nimele asjakohas(t)es registri(te)s Eestis, kui Liisinguandja ja Liisinguvõtja ei ole kokku leppinud teisiti.

 

3. VARA KASUTAMINE

3.1. Liisinguvõtja kohustub kasutama Vara heaperemehelikult ja vastavalt selle sihtotstarbele ning arvestades piirangutega, mis on sätestatud Lepingu põhitingimustes. Kui Varaks on sõiduk, ei või Liisinguvõtja kasutada Vara taksoveoteenuse osutamiseks.

3.2. Kui Liisinguvõtja ületab Lepingu põhitingimustes sätestatud piiranguid, siis kohustub ta tasuma Liisinguandjale Lepingu põhitingimustes sätestatud tasu iga lubatud läbisõitu ületava kilomeetri kohta (sõiduki puhul) või iga töötunnipiirangut ületava töötunni kohta (muu Vara puhul), välja arvatud, kui ta kasutab punktis 1.2. sätestatud ostueesõigust või kui Vara ostab punktis 1.3. nimetatud kolmas isik. Liisinguvõtja kohustub hiljemalt üks (1) nädal enne Lepingu lõppemist esitama Liisinguandjale tõendi Varaga läbitud kilomeetrite või töötatud tundide hulga kohta, mille on väljastanud Liisinguandja poolt aktsepteeritud hooldusettevõte.

3.3. Liisinguandja ei ole kohustatud Vara hooldama ega remontima. Liisinguvõtja kohustub Vara kasutama tehnilises dokumentatsioonis toodud eeskirjade kohaselt ning järgima Vara tehnilises dokumentatsioonis olevaid või talle Müüja või Vara valmistaja poolt esitatud Vara kasutamis-, hoidmis- ja hooldamisnõudeid. Nende puudumisel kohustub Liisinguvõtja järgima heaperemeheliku kasutamise nõudeid ning mitte lubama Vara kasutada vajaliku kvalifikatsioonita isikutel. Liisinguandja võib nõuda Liisinguvõtjalt hooldamisnõuete täitmise tõendamist.

3.4. Liisinguvõtja on kohustatud teostama Vara tehnilist hooldust ja garantiiperioodil Vara remonti üksnes Vara tootjatehase või maaletooja tunnustatud isiku juures. Vara tehniline hooldus tuleb läbi viia Vara garantii- ja/või tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud tähtpäevadel ja ulatuses kogu Lepingu tähtaja vältel.

3.5. Liisinguandja eelneval kirjalikul nõusolekul on Liisinguvõtjal õigus Vara parendada. Liisinguvõtja poolt Varale tehtavad parendused lähevad Lepingu lõppemise (välja arvatud, kui Liisinguvõtja kasutab punktis 1.2. sätestatud ostueesõigust või kui Vara ostab punktis 1.3. nimetatud kolmas isik) või ülesütlemise korral tasuta üle Liisinguandjale, kui neid ei ole võimalik Vara kahjustamata sellest eraldada.

3.6. Vara kasutamise osaline või täielik võimatus seoses Vara tehnilise või majandusliku sobimatusega või Vara kahjustumine ei vabasta Liisinguvõtjat Lepingumaksete tasumise kohustusest ega anna Liisinguvõtjale õigust nõuda Liisinguandjalt Lepingumaksete vähendamist, Liisinguvõtjale tekkinud kahju hüvitamist ega Lepingut üles öelda. Liisinguvõtja on kohustatud looma Vara valdajana tingimused, mis välistavad ülalnimetatud asjaolude aset leidmise.

3.7. Kui Liisinguvõtja kasutab Vara või Vara asub Lepingu kehtivuse ajal üüritaval pinnal, on Liisinguvõtja kohustatud sellest viivitamatult informeerima Liisinguandjat ning edastama andmed üüripinna igakordse üürileandja kohta. Lisaks on Liisinguvõtja kohustatud informeerima üüripinna igakordset üürileandjat sellest, et Vara on Liisinguandja omandis ning sellele ei kohaldu üürileandja pandiõigus võlaõigusseaduse § 305 mõttes.

 

4. LEPINGUMAKSED JA INTRESS

4.1. Esimene Lepingumakse ja Lepingutasu kuuluvad Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale tasumisele seitsme (7) päeva jooksul Lepingu sõlmimisest.

4.2. Liisinguvõtja tasub Liisinguandjale tasumata põhimaksete jäägilt ja Vara jääkväärtuselt Intressi. Intressi arvutatakse lähtudes 30-päevasest kuust ning 360-päevasest aastast (30/360). Intressi arvestamist alustatakse päevast, mil Vara registreeritakse Liisinguandja nimele, või juhul, kui tegemist on registreerimisele mittekuuluva Varaga, siis alates Liisinguandja rahaliste vahendite kaasamise päevast. Intressi arvutatakse päevani, mil Liisinguvõtja on tasunud Liisinguandjale kõik põhimaksed. Põhimakse ja Intress kokku moodustavad Lepingumakse (v.a. Esimene Lepingumakse).

4.3. Pooled lepivad kokku, et kui Lepingu põhitingimustes ja/või Lepingu maksegraafikus sätestatud intressimäär moodustub baasintressimäära ja intressimarginaali summast (ujuv intress), ei ole Lepingule kohaldatav baasintressimäär vaatamata selle tegelikule avaldatud väärtusele kunagi madalam kui null (0) protsenti.

4.4. Kuna Liisinguandja kaasab oma Lepingust tuleneva finantseerimiskohustuse täitmiseks rahalisi vahendeid finantsturgudelt, on Liisinguandjal õigus ühepoolselt muuta ujuva intressimäära moodustamise aluseks olevat baasintressimäära, kui selliste rahaliste vahendite kaasamiseks Liisinguandja poolt makstav baasintressimäär ei ole Liisinguandjale enam kättesaadav Lepingu baasmäärale vastava või sellest madalama hinnaga. Sellisel juhul asendab Liisinguandja Lepingu baasmäära Liisinguandjapoolse finantseerimiskohustuse täitmiseks vajalike rahaliste vahendite hankimisel makstava tegeliku baasmääraga, teavitades sellest Liisinguvõtjat. Kui Liisinguandja on kasutanud eelkirjeldatud Lepingu baasmäära asendamise õigust, on Liisinguvõtjal kolmekümne (30) päeva jooksul Liisinguandjalt sellekohase teate saamisest õigus Leping üles öelda, tasudes Liisinguandjale kuni Lepingu tähtaja lõpuni arvestatud tasumata põhimaksed, Vara jääkväärtuse (kui jääkväärtuses on kokku lepitud), Lepingujärgsed võlgnevused ja täites kõik muud lepingulised kohustused, kandmata muid Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tulenevaid kulusid.

4.5. Lepingumaksete maksetähtpäev sõltub Lepingu tähtaja algusest. Kui Varaks on registreerimisele kuuluv sõiduk, algab Lepingu tähtaeg registrikande tegemisest liiklusregistris, millega Liisinguvõtja nimetatakse Vara vastutavaks kasutajaks. Muu Vara puhul algab Lepingu tähtaeg Liisinguvõtjale Vara üleandmisest. Kui Lepingu tähtaeg algab jooksva kuu 1. kuni 15. päeval, siis esimene maksetähtpäev on järgmise kuu (kui Makseintervall on pikem kui üks kuu, siis Makseintervallile vastava kuu) esimene päev. Kui Lepingu tähtaeg algab jooksva kuu 16. kuni viimasel päeval, siis esimene maksetähtpäev on järgmise kuu (kui Makseintervall on pikem kui üks kuu, siis Makseintervallile vastav kuu) 16. päev. Järgnevad maksetähtpäevad sõltuvad esimesest maksetähtpäevast ja kokkulepitud Makseintervallist.

4.6. Liisinguvõtja on kohustatud tähtaegselt ja täielikult tasuma Liisinguandjale Lepingumaksed ja muud Lepingust tulenevad maksed ning kandma Lepingus ning Liisinguandja hinnakirjas sätestatud tasud ja kulud. Liisinguvõtja täidab kõik formaalsused ja kannab kõik tasud ja kulud seoses Lepingu sõlmimise ja täitmisega. Muu hulgas võivad sellised tasud ja kulud koosneda Vara müügilepingu sõlmimisega, maaletoomisega, registreerimisega, kasutamise, hooldamise ja remondiga seotud tasudest ja kuludest, samuti Varaga seotud riiklikest ja kohalikest maksudest, trahvidest, täituritasudest, täitekuludest, tsiviilvastutusest seoses Vara kasutamisel toimunud sündmustega, kindlustuslepingus sätestatud omavastutusest, Lepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmise ja Vara õigusvastasest valdusest väljanõudmise tasudest ja kuludest. Kui mingi Varaga seotud tasu või kulu on kandnud Liisinguandja, on Liisinguvõtja kohustatud selle Liisinguandjale täies ulatuses hüvitama.

4.7. Liisinguvõtja tasub kõik Lepingumaksed Liisinguandja poolt esitatud arvete alusel. Arve mitteõigeaegne kättesaamine ei vabasta Liisinguvõtjat Lepingumaksete tähtaegse tasumise kohustusest. Kui Liisinguvõtja ei ole arvet kätte saanud viis (5) päeva enne järjekordse Lepingumakse tähtpäeva, teavitab ta sellest Liisinguandjat viivitamatult. Eelnimetatud teate saamisel saadab Liisinguandja Liisinguvõtjale puuduva arve uuesti. Lepingumakse või muu Lepingust tulenev makse loetakse tasutuks selle laekumisel Liisinguandja arvelduskontole.

4.8. Liisinguandjal on õigus omal äranägemisel määrata, milliseid võlgnevusi ja millises ulatuses ning järjekorras lugeda rahuldatuks Liisinguvõtja poolt tasutud summade arvelt, samuti arvestada Liisinguvõtja poolt tasutud summad mõnest teisest Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahel sõlmitud lepingust tuleneva võlgnevuse katteks.

 

5. KINDLUSTUS

5.1. Lepingu põhitingimuste vastavas lahtris märgitud isik kohustub sõlmima kindlustusvõtjana Vara vabatahtliku kindlustuse lepingu. Vara vabatahtliku kindlustuse leping peab: a) jõustuma hiljemalt siis, kui Vara juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Liisinguvõtjale; b) kehtima Liisinguandja kasuks kogu Vara maksumuse ulatuses koos käibemaksuga; c) sätestama Liisinguandja jaoks aktsepteeritava omavastutuse suuruse ning katma kõik Vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sealhulgas liiklusõnnetus (kui Varaks on sõiduk), kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism).

5.2. Kui Liisinguandja on Vara vabatahtliku kindlustuslepingu kindlustusvõtja, siis esitab ta Liisinguvõtjale kindlustusteatise Vara vabatahtliku kindlustuslepingu sõlmimise kohta. Kui Liisinguvõtja on Vara vabatahtliku kindlustuslepingu kindlustusvõtja, siis kohustub ta esitama Liisinguandjale Vara vabatahtliku kindlustuse poliisi kolme (3) päeva jooksul arvates Vara oma valdusesse saamisest ning uuendatud poliisi kolme (3) päeva jooksul kindlustuslepingu uuendamisest.

5.3. Kui Varaks on liiklusregistris registreerimisele kuuluv sõiduk, vastutab kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimise eest Liisinguvõtja, välja arvatud juhul, kui Lepingu põhitingimustes on sätestatud, et kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmib kindlustusvõtjana Liisinguandja. Kui kohustusliku liikluskindlustuse lepingu kindlustusvõtja on Liisinguandja, siis esitab ta Liisinguvõtjale poliisi Vara kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohta.

5.4. Liisinguvõtja kohustub tagama Vara vabatahtliku kindlustuslepingu ja kohustusliku liikluskindlustuse lepingu täitmise Lepingu tähtpäeva saabumiseni. Kui Liisinguandja on kindlustuslepingute kindlustusvõtja, on Liisinguvõtja kohustatud maksma Liisinguandjale Vara kindlustamise eest Liisinguandja arve(te) alusel. Kui Liisinguvõtja on kindlustuslepingute kindlustusvõtja, siis on Liisinguvõtja kohustus tasuda kindlustuse makseid ning kanda kindlustusega seotud kulud.

5.5. Vara vabatahtliku kindlustuse poliisi tähtaegsel esitamata jätmisel või nõutavatel juhtudel kehtiva liikluskindlustuse puudumisel (eelkõige juhul, kui Liisinguandjal lasub seadusest tulenev kohustus sõlmida Vara liikluskindlustuse leping) on Liisinguandjal õigus sõlmida kindlustusleping vastavalt Lepingu sätetele ja Liisinguvõtja on kohustatud maksma Liisinguandjale Vara kindlustamise eest Liisinguandja arve(te) alusel. Liisinguandjal puudub liikluskindlustuse lepingu sõlmimise ja täitmise kohustus, kui eelnimetatud lepingu sõlmimise kohustus lasub Lepingu kohaselt Liisinguvõtjal.

5.6. Liisinguvõtja on kohustatud täitma kõiki kindlustuslepingute nõudeid, hoiduma igasugusest tegevusest või tegevusetusest, mis vastavalt Vara kindlustuslepingu sätetele võib põhjustada nimetatud lepingu muutmise, ülesütlemise või kindlustusmaksete suurenemise, kaasa tuua kindlustusjuhtumi saabumise või mis suurendab kindlustusjuhtumi saabumise tõenäosust. Liisinguvõtja kohustub tagama, et kõigist kindlustusriski suurenemist mõjutada võivatest teguritest (nt kavatsus kasutada Vara õppesõidukina või sõidupraktika sõidukina) teavitatakse viivitamatult kindlustusandjat ja et vajadusel sõlmitakse asjakohased kindlustuslepingu muudatused.

5.7. Kindlustusjuhtumi korral Liisinguvõtja: a) esindab Liisinguandjat kindlustushüvitise ja Vara taastamisega/asendamisega seotud läbirääkimistel kindlustusandjaga; b) on kohustatud järgima kõiki kindlustuslepingu nõudeid, muu hulgas nõudeid kahju vähendamise kohta ning kindlustusjuhtumist kindlustusandjale teatamise kohta; c) on kohustatud hiljemalt kolme (3) päeva jooksul teatama Liisinguandjale juhtunust ja tarvitusele võetavatest abinõudest.

5.8. Kui Liisinguandja sõlmib kindlustusvõtjana kindlustuslepingu, siis on Liisinguandjal õigus kindlustusleping lõpetada alates Lepingu lõppemisele järgnevast päevast.

5.9. Vara kasutamise asukoht on kindlustuslepingus määratletud piirkond.

 

6. LEPINGU JÕUSTUMINE, LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE

6.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel Liisinguandja ja Liisinguvõtja poolt ning peale Liisinguvõtja või tema esindaja isikusamasuse tuvastamist vastavalt rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses kehtestatud nõuetele. Liisinguandja Lepingust tulenevad kohustused jõustuvad, kui Liisinguandja arvelduskontole on laekunud Esimene Lepingumakse ja Lepingutasu ning Liisinguandja on aktsepteerinud täiendava tagatise, kui see on Lepinguga ette nähtud.

6.2. Kui Liisinguandja Lepingus sätestatud kohustused ei jõustu põhjusel, et Liisinguvõtja ei ole täitnud Lepingu punktis 6.1. sätestatud tingimusi, siis hüvitab Liisinguvõtja Liisinguandjale Lepingu ettevalmistamisega tekkinud kulud, mille suuruseks lepivad Pooled kokku Lepingus sätestatud Lepingutasu.

6.3. Leping lõpeb, kui Pooled on täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused. Kui pärast Lepingu lõppemist selgub, et Liisinguvõtja jättis Lepingu kehtimise ajal tasumata trahvi, täituri tasu, täitekulud või mootorsõiduki maksu või mõne muu makse, siis kohustub Liisinguvõtja eelnimetatud kohustused täitma. Kui Liisinguandja on sellised kohustused täitnud Liisinguvõtja eest, siis kohustub Liisinguvõtja tehtud kulutused Liisinguandjale hüvitama.

6.4. Liisinguandjal on õigus Leping üles öelda, kui: a) Liisinguvõtja ei ole tasunud käesoleva Lepinguga ettenähtud Esimest Lepingumakset ja/või Lepingutasu; b) Liisinguvõtja on andnud puudulikku või väärteavet Lepingu sõlmimisel aluseks võetud või selle kehtivuse ajal esitatud informatsioonis või dokumentides sh kui Liisinguvõtja ei esita Liisinguandjale rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses nimetatud hoolsusmeetmete täitmiseks nõutavaid dokumente ja asjakohast teavet; c) Liisinguandja ei ole saanud kahekümne (20) päeva jooksul Lepingu sõlmimisest Lepinguga ettenähtud täiendavat tagatist või Liisinguandja poolt nõutud lisadokumente; d) Liisinguvõtja ei võta puudusteta Vara vastu või viivitab vastuvõtmisega; e) Vara väärtus väheneb Liisinguvõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu oluliselt; f) Liisinguvõtja on ilma Liisinguandja nõusolekuta muutnud Vara komplektsust, müügilepingu tingimusi või Vara maksumust; g) Liisinguvõtja või tema Lepingust tulenevaid kohustusi tagava garandi või käendaja vastu esitatud pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldur või kui Liisinguvõtja või garant ühineb, jaguneb, kujundatakse ümber või lõpetatakse ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta või kui käendaja sureb või piiratakse tema teovõimet; h) Liisinguvõtja võõrandab ettevõtte või osa ettevõttest ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta; i) Liisinguvõtja või kolmanda isiku poolt seatud pant, käendus, garantii või muu tagatis tühistatakse või selle väärtus väheneb oluliselt; j) Liisinguvõtja ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi, sealhulgas sõlmib Vara võõrandamislepingu, koormab Vara, sõlmib Liisinguandja nõusolekuta Vara suhtes allkasutuslepingu, ei täida Müüja ja/või Liisinguandja ja/või Vara valmistaja poolt kehtestatud Vara tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise eeskirju; k) Liisinguvõtja jätab kahekümne (20) päeva jooksul maksetähtpäevast tasumata või ei tasu täielikult Lepingumakseid või muid makseid; l) Liisinguvõtja rikub kindlustuskohustust või kindlustuslepingu tingimusi; m) Liisinguvõtja ei täida nõuetekohaselt mõnda punktis 8.7. või 8.8. sätestatud kohustust; n) Liisinguvõtjal on Liisinguandjaga mõni teine leping ja Liisinguvõtja ei täida seda; o) Liisinguvõtjal on maksuvõlad riigi ees või võlgnevused teistele kreeditoridele, mis Liisinguandja hinnangul mõjutavad Liisinguvõtja finants-majanduslikku seisundit selliselt, et tekib põhjendatud kahtlus Liisinguvõtja võimes Lepingust tulenevaid kohustusi täita; p) ülesütlemiseks esineb mõni muu Lepingust või seadusest tulenev alus.

6.5. Liisinguandja on kohustatud Lepingu ülesütlemisest Liisinguvõtjale kirjalikult teatama. Lepingu ülesütlemisel punktis 6.4. sätestatud alusel ei kuulu tasutud Lepingumaksed (s.h. Esimene Lepingumakse) Liisinguvõtjale tagastamisele.

6.6. Liisinguandjal või tema volitatud esindajal on õigus Vara välja nõuda mis tahes õigusvastasest valdusest, sealhulgas Liisinguvõtja valdusest, kui Liisinguvõtja ise ei täida nõuetekohaselt Vara üleandmiskohustust.

6.7. Kui Lepingu ülesütlemise korral Vara võõrandamisel saadud hind on väiksem kui Lepingu järgse võlgnevuse, põhimaksete (arvestatuna Lepingu tähtaja lõpuni) ja Vara jääkväärtuse (kui jääkväärtuses on kokku lepitud) summa, kohustub Liisinguvõtja katma Liisinguandjale hinnavahe viie (5) päeva jooksul Liisinguandja poolt nõude esitamisest.

6.8. Kui Vara võõrandamisel saadud hind on suurem kui Lepingu järgse võlgnevuse, põhimaksete (arvestatuna Lepingu tähtaja lõpuni) ja Vara jääkväärtuse (kui jääkväärtuses on kokku lepitud) summa ning tingimusel, et Liisinguvõtjal ei ole ühestki muust Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahelisest lepingust tulenevat võlgnevust, kuulub pärast kõigi eelnimetatud võlgnevuste kustutamist ülejääv summa Liisinguandja poolt Liisinguvõtja taotlusel Liisinguvõtjale väljamaksmisele. Liisinguandja tasub eelnimetatud summa Liisinguvõtja arvelduskontole.

6.9. Müügilepingust taganemisel Müüja rikkumise tõttu on Pooltel õigus Leping ilma etteteatamata üles öelda, millisel juhul on Liisinguvõtja viie (5) päeva jooksul alates Liisinguandja poolt nõude väljastamisest kohustatud hüvitama Liisinguandjale viimase poolt Müüjale tasutud Vara maksumuse, millest arvatakse maha Liisinguvõtja poolt tasutud Esimene Lepingumakse. Liisinguvõtjal on õigus esitada nõue Müüja vastu.

6.10. Liisinguvõtjal ei ole õigust Lepingut ennetähtaegselt lõpetada ja Vara välja osta, kui Liisinguvõtjal on Liisinguandja ees mõnest teisest lepingust tulenev võlgnevus.

 

7. VARA TAGASTAMINE

7.1. Kui Liisinguvõtja tagastab Vara Liisinguandjale Lepingus sätestatud alusel, siis peab Liisinguvõtja järgima alljärgnevaid tingimusi: a) tagastama Vara koos kõigi Varaga seotud dokumentidega Liisinguandjale komplektsuses, milles Liisinguvõtja selle sai või hüvitama Liisinguandjale mittekomplekse Vara üleandmisega tekitatud kahju; b) eemaldama Varalt Liisinguandja loal tehtud parendused, mida saab eemaldada ilma Vara kahjustamata. Kui Liisinguandja korraldab parenduste Varalt eemaldamise ise, kohustub Liisinguvõtja parenduste eemaldamise kulud hüvitama.

7.2. Vara tagastamisel Liisinguandjale Lepingus või seaduses sätestatud alustel peab Liisinguvõtja Vara Liisinguandjale üle andma seisundis, milles Liisinguvõtja selle sai, arvestades Vara normaalset kulumist sihtotstarbelisel kasutamisel. Varal ei tohi olla kahjustusi. Kui Vara üleandmise tähtpäeval ületab Vara kulumine selle normaalset kulumist, või kui Vara on kahjustatud, on Liisinguvõtja kohustatud, vastavalt Liisinguandja nõudmisele, Vara omal kulul Lepingu tingimustega vastavusse viima, hüvitama Liisinguandja poolt selleks tehtud kulutused või kompenseerima Liisinguandjale Vara väärtuse langusega tekitatud kahju. Vara seisundi, kulumise astme ja väärtuse languse ulatuse määrab Liisinguandja või tema poolt volitatud isik. Kui Varaks on sõiduk, lähtuvad Pooled Vara normaalse kulumise hindamisel vastavat tüüpi vara loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist (kättesaadav www.liisingliit.ee või www.amtel.ee).

 

8. VASTUTUS JA JA TÄIENDAVAD KOHUSTUSED

8.1. Kuna Liisinguvõtja vastutab Liisinguandja ees kõigi Vara puuduste eest, s.h. ka varjatud ja tulevikus ilmnevate puuduste eest, samuti Varaga seoses tekkivate nõuete ja kahjude eest, siis eelpoolnimetatu osas ei ole Liisinguvõtjal õigus esitada nõudeid Liisinguandja vastu. Vara juhusliku hävimise või Vara valduse kaotuse korral mistahes põhjusel võrdub sellest tulenev Liisinguvõtja vastutus Lepingu tähtaja lõpuni arvestatud tasumata põhimaksete ja Vara jääkväärtuse (kui jääkväärtuses on kokku lepitud) summaga.

8.2. Lepingu ülesütlemisel seoses Vara hävimisega või kasutuskõlbmatuks muutumisega või Liisinguvõtja valdusest väljumisega Liisinguvõtja tahte vastaselt, võtab Liisinguvõtja enda kanda sellest Liisinguandjale tekkiva kahju, sõltumata süüst (välja arvatud kui esines Liisinguandja süü) alljärgnevalt:

8.2.1. kui Lepingu ülesütlemise alus on ühtlasi kindlustuslepingu kohaseks kindlustusjuhtumiks ning kindlustushüvitis on võrdne Lepingus sätestatud Vara maksumusega, jääb kindlustushüvitis Liisinguandjale. Liisinguandja tagastab Liisinguvõtjale seitsme (7) pangapäeva jooksul arvates kindlustushüvitise laekumisest Esimese Lepingumakse ja Liisinguvõtja poolt tasutud põhimaksed. Juhul, kui Liisinguvõtjal on Liisinguandja ees mõni muu Lepingust või mõnest muust lepingust tulenev võlgnevus, lahutatakse see tagastamisele kuuluvast summast;

8.2.2. kui Lepingu ülesütlemise alus on ühtlasi kindlustuslepingu kohaseks kindlustusjuhtumiks ning kindlustushüvitis on väiksem Lepingus sätestatud Vara maksumusest, kohustub Liisinguvõtja hüvitisena tasuma Liisinguandjale summa, mis vastab Lepingus sätestatud Vara maksumuse ja kindlustushüvitise vahele, kusjuures summa loetakse tasutuks Liisinguvõtja poolt Lepingu täitmise käigus makstud Esimese Lepingumakse ja põhimaksete ulatuses. Ülejäänud summa hüvitab Liisinguvõtja Liisinguandjale seitsme (7) päeva jooksul nõude esitamisest Liisinguandja poolt. Juhul, kui Liisinguvõtja poolt tasutud Esimese Lepingumakse ja põhimaksete summa on suurem, kui Lepingus sätestatud Vara maksumuse ja kindlustushüvitise vahe, tagastab Liisinguandja Liisinguvõtjale tasutud põhimaksed summas, mis ületab eelpooltoodud vahet. Juhul, kui Liisinguvõtjal on Liisinguandja ees mõni muu Lepingust või mõnest muust lepingust tulenev võlgnevus, lahutatakse see tagastamisele kuuluvast summast.

8.2.3. kui Vara hävib või muutub kasutuskõlbmatuks või läheb Liisinguvõtja valdusest välja Liisinguvõtja tahte vastaselt sündmuse või asjaolu tõttu, mida kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks või kui tekitatud kahju ei kuulu muul põhjusel kindlustusandja poolt hüvitamisele, siis kohustub Liisinguvõtja tasuma Liisinguandjale hüvitisena Lepingu punktis 8.1. sätestatud summad seitsme (7) päeva jooksul nõude esitamisest Liisinguandja poolt. Kindlustusandja otsusega mittenõustumine ja sellest tulenevad õiguslikud vaidlused ei vabasta Liisinguvõtjat nimetatud kohustuse täitmisest.

8.3. Kui Liisinguvõtja ei täida nõuetekohaselt mis tahes Lepingus sätestatud kohustust, on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt leppetrahvi 350 EUR. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Liisinguvõtjat rikutud kohustuse täitmise või heastamise kohustusest ega piira Liisinguandja õigust kasutada muid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas õigust nõuda Liisinguvõtjalt kahjude hüvitamist. Rahalise kohustuse tähtaegselt täitmata jätmisel on Liisinguandjal õigus nõuda Liisinguvõtjalt Viivist Lepingu põhitingimustes sätestatud määras päevas võlgnetavast summast kuni kohustuse kohase täitmiseni.

8.4. Kui Liisinguvõtja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt ja sellest tulenevalt Liisinguandja saadab talle kirjaliku teate Lepingu rikkumise kohta, on Liisinguandjal õigus nõuda iga teate korral rikkumise administreerimise, teate koostamise ja postitamise eest tasu Liisinguandja hinnakirjas sätestatud suuruses.

8.5. Kui Liisinguvõtja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt, siis on Liisinguvõtja kohustatud Liisinguandja nõudmisel andma Vara viivitamatult Liisinguandja valdusesse kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

8.6. Liisinguvõtja on kohustatud esitama Liisinguandja nõudmisel kolme (3) päeva jooksul kõik Vara valdamise ja kasutamisega seotud dokumendid ning võimaldama Liisinguandja esindajal igal ajal kontrollida Vara seisundit.

8.7. Lisaks muudele Lepingust tulenevatele kohustustele on Liisinguvõtja Lepingu kehtivuse ajal kohustatud:

8.7.1. esitama Liisinguandja nõudmisel viie (5) päeva jooksul oma aastaaruande (auditeerituna, kui see on nõutav Lepingu, seaduse või Liisinguvõtja põhikirjaga) või kvartalibilansi ja kasumiaruande, samuti muud teavet oma majandustegevuse ja finantsolukorra kohta;

8.7.2. teavitama Liisinguandjat viivitamatult Liisinguvõtja suhtes saneerimis-, likvideerimis-, pankroti- või täitemenetluse algatamisest, samuti olulistest kavandatavatest muudatustest oma majandustegevuses;

8.7.3. kohustuste täitmisel mitte eelistama Liisinguandjale teisi Liisinguvõtja võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti, ja tagama igal ajal, et Liisinguvõtja Lepingust tulenevad kohustused oleksid võrdsed Liisinguvõtja kõikide muude Lepingu sõlmimise ajal ja sellele järgnevalt võlgnetavate kohustustega, välja arvatud kohustused, mis on seadusest tulenevalt kohustuslikult eelistatavad;

8.7.4. kindlustama täiendavaks tagatiseks oleva(d) vara(d) Lepingu kehtivuse ajaks Liisinguandjat rahuldavatel tingimustel Liisinguandja poolt aktsepteeritava kindlustusandja juures ja määrama Liisinguandja kindlustuslepingu järgseks soodustatud isikuks vähemalt vara(de) taastamisväärtuse ulatuses ja esitama nimetatud tingimustele vastava kindlustuspoliisi koheselt Liisinguandjale koopia tegemiseks ning edaspidi esitama perioodiliselt koopiad uuendatud kindlustuspoliisidest;

8.7.5. tagama, et olulisi muudatusi Liisinguvõtja omanikestruktuuris (muudatused osaluses alates 50%) ei tehtaks ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta;

8.7.6. mitte maksma enda ega oma emaettevõtja osanikele või aktsionäridele juhtimistasusid ega muid sarnaseid tasusid ning mitte sõlmima nimetatud isikutega muid sarnaseid lepinguid (teenuse ostmine vms). Nimetatud piirangut ei kohaldata Liisinguvõtja poolt oma juhtorgani liikmetele mõistliku juhtorgani liikme tasu maksmisele;

8.8. Liisinguvõtja ei tohi ilma Liisinguandja eelneva kirjaliku nõusolekuta:

8.8.1. võõrandada, anda üürile, rendile või muul lepingulisel alusel kolmanda isiku kasutusse oma vara, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest;

8.8.2. muuta oma tegevusvaldkonda;

8.8.3. võtta laenu või majanduslikult tähenduselt laenuga sarnaseid kohustusi (sh liising, järelmaks);

8.8.4. pantida oma vara või koormata seda mistahes muu piiratud asjaõigusega;

8.8.5. loovutada oma debitoorseid võlgnevusi;

8.8.6. anda laenu, käendada, garanteerida või muul viisil tagada kolmandate isikute kohustusi;

8.8.7. maksta dividendi, kui väljamakstav dividend ja sellelt tasumisele kuuluv tulumaks ületaks 50% dividendi maksmisele eelneva majandusaasta kasumist (arvesse ei võeta erakorralisi tulusid);

8.8.8. omandada või võtta tagatiseks oma aktsiaid või osasid, vähendada aktsia- või osakapitali või seda uute investorite kaasamise teel suurendada.

8.9. Kui Liisinguvõtja ei täida nõuetekohaselt muud kohustust kui rahaline kohustus (sh kui Liisinguvõtja ei täida nõuetekohaselt mõnda punktis 8.7. või 8.8. sätestatud kohustust) ega ole rikkumist heastanud Liisinguandja poolt antud tähtaja jooksul, on Liisinguandjal õigus kehtestada Liisinguvõtjale lisaintress üheks (1) kuuks määras kuni kolm (3) protsenti aasta baasil. Liisinguandja teavitab Liisinguvõtjat lisaintressi kehtestamisest. Juhul kui Liisinguandja poolt kehtestatud lisaintressi perioodi jooksul ei ole rikkumist heastatud, on Liisinguandjal õigus pikendada lisaintressi perioodi igakordselt ühe (1) kuu võrra kuni rikkumise heastamiseni. Lisaintressi perioodi kestel toimunud rikkumise heastamine ei lühenda ega lõpeta lisaintressi perioodi kestust. Lisaintressi kehtestamine ei piira Liisinguandja õigust kasutada muid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas õigust Leping üles öelda.

 

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Liisinguvõtjal ei ole õigust Vara käsutada või koormata ega sõlmida Liisinguandja nõusolekuta Vara suhtes allkasutuslepinguid. Liisinguandjal on õigus Vara koos Lepinguga võõrandada.

9.2. Kõik Lepinguga seotud teated tuleb esitada Lepingus fikseeritud elektronposti- või postiaadressidel digitaalselt allkirjastatuna või liht- või tähitud kirjana. Kiireloomulistel juhtudel võib teated esitada faksi teel või digitaalselt allkirjastamata e-kirjana. Liisinguandja väljastab Liisinguvõtjale Lepinguga seotud informatsiooni Lepingus fikseeritud elektronposti- või postiaadressile. Liisinguandjal on õigus anda Lepingu tingimuste kohta informatsiooni telefoni teel, kui kõne tuleb Lepingus märgitud kontakttelefoninumbrilt ja Liisinguvõtja ja/või Liisinguvõtja esindaja identifitseeritakse isikukoodi/registrikoodi ja Lepingu numbri alusel.

9.3. Pooled kohustuvad teineteist viivitamatult teavitama kõigist olulistest asjaoludest seoses Poolega, Lepinguga, selle täitmisega või Varaga, sh muudatused asukohas/elukohas, Liisinguvõtja majandusliku olukorra halvenemine või tõenäoline halvenemine tulevikus, Vara või sellega seotud dokumendi kaotsiminek, kahjustumine.

9.4. Pooled kohustuvad mitte avalikustama informatsiooni Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta ning võtma tarvitusele meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Eelöeldule vaatamata võivad Pooled esitada informatsiooni teise Poole ja tema isikuandmete ning Lepingu ja selle tingimuste kohta Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks kindlustusandjatele ja -vahendajatele, Lepingust tulenevate kohustuste täitmist tagavatele isikutele ja teistele isikutele, kellele informatsiooni edastamine on eelnimetatud eesmärgil vajalik.

9.5. Lepingut võib pikendada, muuta või täiendada ainult Poolte kokkuleppel.

9.6. Lepingu lahutamatuteks osadeks on Lepingu maksegraafik, Liisinguandja hinnakiri ning muud kooskõlas Lepinguga vormistatud lisad, muudatused ja täiendused.

9.7. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus. Kui Liisinguvõtja on pärast Lepingu sõlmimist asunud elama välisriiki, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

9.8. Pooled lepivad kokku, et juhul, kui seadusest tulenev nõuete aegumistähtaeg on lühem kui viis aastat, pikendatakse aegumistähtaega viie aastani.

9.9. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest üks jääb Liisinguvõtjale ja teine Liisinguandjale, või digitaalselt allkirjastatuna.

Muu teave

Krediiditaotluse võib esitada igas Hoiu-laenuühistu ERIAL kontoris või meie veebilehel.

Lepingu sõlmimiseks kontoris tuleb esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Digiallkirja saab dokumendile lisada ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Krediidi väljastamiseks on vajalik isiku tuvastamine. Selleks tuleb pöörduda lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse.

Raha makstakse reeglina välja 1 tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Sõltuvalt pangast laekub raha krediidisaaja kontole samal või järgmisel pangapäeval peale krediidi väljastamist.

Peale digitaalselt allkirjastamist asub leping keskkonnas allkiri.ee, kust selle saab oma arvutisse salvestada. Saad lingi lepingu juurde e-kirjaga kohe, kui oled selle sõlminud. Kui dokumendi otsinguga tekib probleeme, palume pöörduda lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse.

Krediidi tagasimaksed

Igal kuul koostatakse e-arve, mille võid leida iseteenindusest. Mugavuse huvides soovitame kasutada e-arve automaatse makskorralduse teenust sõlmides oma pangas vastava lepingu. Arve loetakse tasutuks viitenumbri näitamisel, mille võid leida lepingust või e-arvelt.

Krediidi ennetähtaegne tagastamine

Krediidi võib tagastada ka ennetähtaegselt. Selleks palume esitada vastav avaldus lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse või saata aadressil klienditugi@erial.ee.

Maksepäeva muutmine

Maksepäeva muutmiseks tuleb pöörduda hoiu-laenuühistu töötajate poole. Valida võib 5., 10., 15. või 20.kuupäeva. Maksepäeva muutmise tasu leiad hinnakirjast.

Maksepuhkus

Vajadusel võid taotleda maksepuhkust. Selleks tuleb pöörduda hoiu-laenuühistu töötajate poole. Maksepuhkuse kestus ja tingimused määratakse kliendi vajadusi ja võimalusi arvestades.

Maksetega viivitamine

Kui makset ei teostata tähtajaks, saadame SMS meeldetuletuse. Maksega viivitamine toob kaasa viivise lisandumise. Makse viibimisega seonduvad kulud leiad hinnakirjast. Kui maksetega esineb pikaajalisi probleeme, soovitame pöörduda hoiu-laenuühistu poole, et leida ühiselt sobivaim lahendus.

 1. 1

  Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmelisus (vt. punkti Tule kliendiks).

 2. 2

  Eesti Vabariigi kodakondsus, alaline või ajutine elamisluba või kinnisvara olemasolu (välisriigi kodanikele).

 3. 3

  Vanus vähemalt 18 aastat.

 4. 4

  Igakuine sissetulek üle 250 EUR.

 5. 5

  Maksedistsipliin.

Maksimaalne krediidisumma sõltub igakuisest sissetulekust ja taotleja laenukohustustest. Maksed teostatakse graafiku alusel tuginedes laenulepingule.

Mõnel juhul võidakse nõuda viimase 6 kuu kontoväljavõtet, millelt on näha tulud ja kulud. Selle võib esitada bdoc formaadis digiallkirjaga, kui väljavõtte andjaks on Coop Pank, Swedbank või SEB. Kui olete mõne teise panga klient, tuleb dokument salvestada PDF formaati ja lisada digiallkiri DigiDoc programmi abil ning seejärel saata aadressil klienditugi@erial.ee. Väljavõtte võib alla laadida internetipangast.

Teenust pakub Hoiu-laenuühistu ERIAL. Tutvu finantsteenuse tingimustega või konsulteeri meie spetsialistiga.

Krediidi kulukuse määr on 28.67% aastas järgmistel illustratiivsetel tingimustel: krediidisumma 6000.00€, lepinguperiood 60 kuud, krediidi tagasimaksete arv 60, fikseeritud aastaintress 24.00% võlgnevuse jäägilt, lepingutasu 90.00€, igakuine lepingu hooldustasu 2.50€, kuumakse 175.11€, krediidi kogusumma 10596.46€ ja krediidi tagasimaksete summa 10356.46€.

Laenud ja liisingud Laenud soodsatel tingimustel
Iseteenindus Teenuste valik kodust lahkumata
Klienditugi Meie spetsialistid kindlasti aitavad teid