Laen kinnisvara
tagatisel

Laen kinnisvara tagatisel sobib igaks otstarbeks.

 alates14% Aastaprotsent
10,000€ Minimaalne summa
6 kuud Minimaalne periood
Krediidi summa
Ajavahemikuks
kuud
Makseliik
Igakuine makse alates
Maksete kogusumma
Intressimäär
% protsenti aastas
Lepingu sõlmimine
Hooldustasu kokku
Intresse
kokku
Krediidi
maksumus

Laenu pakub Hoiu-laenuühistu ERIAL. Tutvu finantsteenuse tingimustega veebilehel erial.ee või konsulteeri meie spetsialistiga. Igakuise osamakse suurus on 84.25€ ja krediidi kulukuse määr on 22.25% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 2550.00€, intress 19.5% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 30.00€, laenu tasumise periood 42 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 3568.30€ ja tagasimaksete summa 3538.30€.

Laen kinnisvara tagatisel

Laen kinnisvara tagatisel sobib igaks otstarbeks. Näiteks ettenägematute kulude katmiseks, samuti mitmesuguste kaupade ja teenuste omandamiseks. Laenu vormistamine on mugav ja lihtne.

Vastus taotlusele 1 tööpäeva jooksul
Tagatis Nõutav
Summa Alates 10 000.00 kuni 100 000.00 €
Intressimäär Aastane intressimäär alates 14% kuni 24%
Krediidiperiood Alates 6 kuni 60 kuud
Lepingutasu 1.50% lepingu summast (Minimaalselt 30.00 €)
Krediidi hooldustasu 2.50 € kuus
Meeldetuletustasu 5.00 € (kuumakse tasumise tähtaja ületamise korral)
Kindlustus Kindlustus on kohustuslik
Lepingu muutmise tasu 30.00 €
Krediidi ennetähtaegne tagastamine Tasuta
Osakumakse suurus hoiu-laenuühistus Minimaalselt 5.00% soovitud laenusummast
 1. 1

  Täida meie veebilehel või hoiu-laenuühistu kontoris laenu taotlus.

 2. 2

  Saad laenutaotlusele vastuse 1 tööpäeva jooksul.

 3. 3

  Positiivse vastuse korral kirjuta alla krediidilepingule. Internetis taotlemisel kirjutatakse lepingule alla ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

  Laenu pakutakse ainult ERIAL liikmetele. Liikmeks astumiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu:

  • 1 samm. Registreeru. Seda võib teha interneti kaudu lehel erial.ee või külastades isiklikult meie esindust. Filiaalide aadressid

   Avalduse läbivaatamine toimub internetis. Süsteem töötleb informatsiooni ja otsustab, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

  • 2 samm. Maksa liitumismaks. Liitumismaks on ühekordne. Selle summa on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 9 eurot.

  • 3 samm. Maksa osamakse. Мinimaalne osamakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele on 30 eurot. Osamakse suurusest sõltub otseselt krediidilimiit, kuna see peab olema minimaalselt 5 % soovitud summast. Näiteks osamakse 30 eurot võimaldab taotleda krediiti kuni 600 eurot.

 4. 4

  Raha laekub kontole hiljemalt järgmisel tööpäeval peale krediidilepingule alla kirjutamist.

1. LEPINGU SISU

1.1. Laenuandja annab Laenusaajale rahalised vahendid (edaspidi Laenu) vastavalt Individuaalses laenulepingus sätestatud tingimustele ja korrale, ning Laenusaaja kohustub õigeaegselt tagastama rahalisi vahendeid (Laenu) ja tasuma intressi vastavalt Individuaalses laenulepingus sätestatud tingimustele.

1.2. Laenuandmist iseloomustavad tähtajad, tagasimaksed ja intressimaksed.

1.3. Kui käesoleva Lepinguga või muu Poolte vahelise kokkuleppega, mis on sõlmitud enne laenu tegelikku väljastamist, on ette nähtud laenu tagatis (deposiit, käendus jne), jätab Laenuandja endale õiguse mitte väljastada laenu enne Laenusaaja/kolmanda isiku poolt tagatise andmist. Seejuures tähendab laenu tagatise andmine vastava lepingu (deposiidi, käenduse jne) sõlmimist Laenuandjaga ja/või Laenuandja vastaspoolega kõikide vajalike toimingute läbiviimist, mis on vastavas lepingus määratud või mida vastavate tehingute puhul tavaliselt teostatakse.

1.4. Laenuintress arvestatakse Laenujäägilt, mis arvestatakse vastavalt järelejäänud võlgnevusele Laenuandja tööpäeva alguses.

1.5. Intressi arvestatakse tegeliku Laenu kasutamise päevade arvu eest, kusjuures aastaks loetakse 365 või 366 päeva vastavalt tegelikule kalendripäevade arvule aastas.

1.6. Laenu tagastamise (osalise tagastamise), intressimaksete ja muude maksete ülekandmise kuupäevaks Laenuandjale tuleks lugeda ajahetke, millal rahalised vahendid (Laen) laekusid Laenuandja kontole.

1.7. Laenuintresside arvestamine toimub järgmiselt:
Intressiperioodiks nimetatakse ajavahemikku, mis järgneb Laenu väljaandmise kuupäevale ja kestab kuni jooksva kuu viimase kuupäevani (arvestatakse mõlemaid kuupäevi), mille eest arvestatakse intressi allesjäänud laenusummalt.

1.8. Kogunenud intressi maksab Laenusaaja intressimaksete kontole hiljemalt jooksva kuu viimasel kalendripäeval (intressi arvestamise kuu). Viimase arveldusperioodi intressimakse tasumine toimub samaaegselt laenu tagasimaksmisega (laenu ennetähtaegne tagastamine).

 

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Laenusaajal on õigus:

2.1.1. Laenu ennetähtaegselt tagastada, teavitades sellest Laenuandjat hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast intressi tasumist tegeliku Laenu kasutamise perioodi eest;

2.1.2. 14 kalendripäeva jooksul alates Laenu laekumise kuupäevast tagastada ennetähtaegselt kogu Laenusumma koos tegeliku laenuperioodiintressimaksetega, ilma Laenuandjat sellest eelnevalt teavitamast;

2.1.3. kolmekümne kalendripäeva jooksul Laenu laekumise päevast tagastada ennetähtaegselt Laenuandjale kogu Laenusumma või osa sellest tingimusel, et Laenuandjat on teavitatud vähemalt kolm tööpäeva ette ja Laenusaaja maksab intressi tegeliku laenuperioodi eest;

2.1.4. tasuda osaliselt võlga, teavitades sellest Laenuandjat kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva ette;

2.1.5. võtta Laenuandjaga ühendust laenulepingu tingimuste muutmise osas;

2.1.6. keelduda laenu võtmisest täielikult või osaliselt, teavitades sellest laenuandjat enne vastavat Individuaalses laenulepingus sätestatud tähtaja möödumist.

2.2. Laenusaaja kohustub:

2.2.1. võtma käesoleva lepingu alusel väljastatud laenu;

2.2.2. maksma vastavalt lepingule Laenuandjale Laenuintressi hiljemalt lepingus märgitud tähtajaks;

2.2.3. tagastama Laenu ja tasuma laenuperioodi eest intressi vastavalt lepingu tingimustele. Seaduses ja lepingus sätestatud juhtudel hüvitama hilinenud maksetest tekkinud kahju ja korvama tagatisvara (selle olemasolul) hoolduskulud ning võla sissenõudmisega seotud kulud.

2.2.4. kasutama saadud laenu ettenähtud eesmärgil, kui laenu sihtmärk on Individuaalses laenulepingus määratud;

2.2.5. sõlmima lepinguid, mis tagavad käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise, vastavalt seaduse nõuetele;

2.2.6. järgima laenuandmise põhiprintsiipe: tähtajad, tagasimaksed, intressimaksed; 2.2.7. teavitama Laenusaajat kirjalikult 3 päeva jooksul alates oma tegeliku aadressi ja muude kontaktandmete, mida kasutatakse Laenuandjaga suhtlemiseks, muutmisest, ja (või) edastama oma passiandmeid (sh elukoha registreerimiskoha); kui Laenusaaja on registreerinud abielu, informeerima abikaasade ühiselt omandatud vara režiimi muutumisest, abielulepingu sõlmimisest, samuti sissetuleku või vara kaotusest või olulisest vähenemisest, mille kaudu Laenusaaja võlga tasus (näiteks tööandja ja Laenusaaja vaheliste suhete lõppemine viimase märkimisväärsete säästude puudumisel, Laenusaaja kriminaalvastutusele võtmisega kaasnevat vabadusekaotust puudutavate jõustuvate kohtuotsuste olemasolust, dokumenteeritud teabe kättesaadavus krediidiasutusele, kus on tehtud laenusaaja sissemakse, litsentsi tagasivõtmise kohta, kui selle sissemakse mittetagastamine mõjutab Laenusaaja võimet täita oma Laenu kohustusi).

2.2.8. järgima Laenu tagasimakse graafikut (kui see on Individuaalse laenulepinguga kindlaks määratud);

2.2.9. kui Laenuandja õigus nõuda laenu ennetähtaegset tagastamist lepingus ja/või seaduses sätestatud juhtudel on täidetud, on Laenusaaja kohustatud tagastama Laenu hiljemalt 30 päeva jooksul alates Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise teate saatmisest, maksma Laenuintressi, trahve (kui need on lepingu tingimustes sätestatud), hüvitama hilinenud maksetest tekkinud kahju ja korvama tagatisvara (selle olemasolul) hoolduskulud ning võla sissenõudmisega seotud kulud.

2.2.10. Laenulepingus märgitud Laenuandja kontrollõiguse rakendamiseks esitama Laenuandjale viimase nõudmisel hiljemalt 5 päeva jooksul järgmised dokumendid ja tõendid:
Laenusaaja sissetulekute tõendid Laenuandja poolt määratud tähtajaks, kuid mitte varem kui kuus kuud pärast laenu väljastamist, tööandja kinnitatud tõend või muud isiku sissetulekut tõendavad dokumendid. Laenusaaja kohustub esitama Laenuandjale vähemalt kord kolme kuu jooksul dokumendid, mis kinnitavad Laenusaaja finantsseisu (väljavõtted viimase kolme kuu sissetulekutest, töökoha palgatõendid, muud dokumendid, mis kinnitavad tuluallikat laenu ja intresside tasumiseks jne.). Laenuandja nõudmisel on Laenusaaja kohustatud esitama muid finantsaruandeid 3 tööpäeva jooksul alates nimetatud nõude kättesaamise kuupäevast.

2.2.11. Laenulepingu kehtivusajal enne laenu väljastamist või teisest krediidiasutusest (või teiselt isikult) laenu võtmisel, enne käenduse vormistamist või isikliku vara üleandmist teisele krediidiasutusele või kolmandale isikule tagatiseks, teavitama sellisest kavatsusest Laenuandjat kirjalikult. Pärast eelpool nimetatud tehingute toimumist teatama Laenuandjale 5 tööpäeva jooksul vastava tehingu kuupäevast nende põhitingimustest (summa, tagasimakse tähtaeg, intressimäär).

2.2.12. andma Laenuandjale võimalus kontrollida laenu sihtotstarbelist kasutamist.

2.3. Laenuandjal on õigus:

2.3.1. Euroopa Keskpanga refinantseerimismäära muutumise korral muuta käesolevas lepingus sätestatud intressimäära – intressimäära muudetakse proportsionaalselt vastava muutusega;

2.3.2. teavitada Laenusaajat intressimäära muutusest e-posti või tähitud kirja teel 30 päeva jooksul enne kavandatavat muudatust vastavalt Laenusaaja laenulepingus sätestatud rekvisiitidele, või teavitada Laenusaajat sellest laenu väljastamisel (näiteks Laenusaaja ankeedis). Intressimäära muutus jõustub 30 päeva jooksul pärast Laenusaaja teavitamist.

2.3.3. arvestada Laenusaaja poolt vastavalt laenulepingule tehtud võla tagasimaksed, juhul kui need ei ole piisavad Laenusaaja kohustuste täielikuks täitmiseks, olenemata vastuvõetud maksedokumendis märgitud makse eesmärgist, järgnevalt (tähtsuse järjekorras):
1) intresside võlgnevuse katteks;
2) rahalise karistuse (trahvi, intressi) katteks;
3) põhilaenu võlgnevuse katteks;

2.3.4. ennetähtaegselt nõuda Laenusumma ja kogunenud, kuid mitte tasutud intresside tagasimaksmist, lõpetada laenuleping, samuti mitte anda laenu järgmistel juhtudel:
1) kui Laenusaaja rikub kogunenud intresside maksetähtaega või kui Laenusaaja rikub laenusumma osa tagasimakse tähtaega (kui Laenusaaja kohustub laenu tagastama osades, mis on sätestatud käesolevas lepingus või muus Poolte poolt allkirjastatud kahepoolses dokumendis) või kui Laenusaaja rikub laenu tagasimakse tähtaega (kumulatiivselt) rohkem kui kolmkümmend kalendripäeva viimase saja kaheksakümne kalendripäeva jooksul;
2) Laenusaaja poolt Laenuandjale tagatiseks antud vara üleandmine Laenusaaja käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks ilma Laenuandja kirjaliku nõusolekuta kolmandale osapoolele, ning muu Laenusaaja poolt nimetatud vara koormamine/võõrandamine, sh kohtuotsusega;
3) laenutagatise kadumine või selle seisundi halvenemine;
4) kehtetuks tunnistada mis tahes põhjusel (sealhulgas kolmandate isikute nõudmistel) tehing (tehingud), millega tagatakse Laenusaaja käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmine.

2.3.5. krediteerimise käigus kontrollida Laenusaaja finantsseisundit;

2.3.6. kontrollida Laenu sihipärast kasutamist ja laenu tagatist.

2.4. Laenuandja kohustub:

2.4.1. andma Laenusaajale laenu summa ulatuses ja tingimustel, mis on sätestatud Individuaalse laenulepingu tingimustes;

2.4.2. teavitama Laenusaajat kirjalikult (tähitud kirjaga, isikliku kättetoimetamise teel, e-posti teel) kontode rekvisiitide muutmisest. Laenuandja ametlikul kodulehel erial.ee avaldatud teade loetakse ka nõuetekohaseks teateks.

2.4.3. Laenusaaja nõudmisel tagama Laenusaajale viimase taotlusel hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates sellise nõude saamisest üks kord kuus tasuta või mitmel korral tasu eest, mille määrab Laenuandja, järgmise teabe:
- Laenusaaja jooksva võla suurus;
- lepingujärgselt laenusaaja poolt tehtud ja tasumisele kuuluvate maksete kuupäevad ja summad.

2.4.5. vaatama üle 15 kalendripäeva jooksul Laenusaaja kaebuse lepingu täitmisega seotud küsimustes.

 

3. LAENUSAAJA KOHUSTUSTE MITTETÄITMINE

3.1. Laenusaaja ei täida laenulepingus ja selle täitmist tagavates lepingutes, samuti nende muudatustes, lisades, täiendustes sätestatud kohustusi, järgmistel juhtudel:

3.1.1. Laenusaaja ei suuda täita, keeldub täitmast või tegelikult ei täida laenulepingus või mis tahes lepingutes sisalduvaid mis tahes sätteid või tingimusi, mis tagavad laenulepingu täitmise.

3.1.2. Laenusaaja on rikkunud laenulepingus sätestatud tähtaegu, mis on määratud talle antud kohustuste täitmiseks või laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

3.1.3. Laenusaaja ei edasta teavet ja/või dokumente, mille esitamise kohustuse on Laenusaaja endale võtnud laenulepingu või selle täitmise tagamise lepingu alusel.

 

4. LAENU TAGATIS

4.1. Laenusaaja kohustuste täitmise tagamine laenulepingu alusel toimub Laenuandjaga sõlmitava eraldi lepinguga (lepingutega) kinnisvaraomanike või käendajatega (sõltuvalt lepingu käesolevas jaos määratud tagatise liigist).

4.2. Igal juhul lasub Laenusaajal kohustus tagada laenulepingust tulenev laenu tagatis.

4.3. Kui tagatisvaramüügist saadud summa ei ole võlgade katmiseks piisav, on Laenuandjal õigus saada Laenusaajale kuuluv muu vara laenujäägi ulatuses.

 

5. LEPINGU TÄHTAEG

5.1. Laenuleping jõustub hetkest, kui Poolte volitatud esindajad selle allkirjastavad ja leping kehtib kuni selle täieliku ja nõuetekohase täitmise hetkeni või kuni kehtivate Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud muude põhjuste ilmnemiseni.

 

6. LAENUSAAJA FINANTSSEISUNDI HINDAMINE

6.1. Kui Laenusaaja finantsmajandusliku tegevuse kompleksanalüüsi, mis on teostatud Laenuandja poolt mis tahes ajal enne Laenusumma lõplikku tagasimakset Laenuandjale, tulemuste põhjal teeb Laenuandja järelduse Laenusaaja finantsolukorra märkimisväärsest halvenemisest (nt Laenusaaja kohustuste suurenemine teiste isikute ees, varade väärtuse langus), samuti mis tahes negatiivsed nähtused (tendentsid), mis võivad lühijalaliselt (kuni Laenusumma tagastamiseni) mõjutada Laenusaaja finantsvõimekust, on Laenuandjal õigus ühepoolselt taganeda käesolevast Lepingust, nõuda Laenusumma ennetähtaegset tagastamist ja kõikide Laenuintresside tasumist, teavitades sellest Laenusaajat mis tahes viisil 10 (kümne) kalendripäeva jooksul enne käesolevast Lepingust taganemist.

6.2. Kui Laenuandja taganeb ühepoolselt käesolevast Lepingust, sätestatud käesolevas peatükis, loetakse käesolev Leping tühistatuks, ilma võimaluseta pöörduda kohtusse, päevast, mil Laenusaajat teavitati käesolevast Lepingust taganemisest.

 

7. VASTUTUS VÕETUD KOHUSTUSTE TÄITMATA JÄTMISE EEST

7.1. Mis tahes makse hilinemisel, mille tasumise kohustus tekib Laenusaajal käesoleva Lepingu raames, tasub Laenusaaja Laenuandjale summalt viivist 0,1% (null punkt üks protsenti) iga maksega viivitatud päeva eest.

7.2. Kui Laenu tagasimakse on hilinenud rohkem kui 10 kalendripäeva, on Laenuandjal õigus ühepoolselt taganeda käesolevast Lepingust, nõuda järelejäänud Laenusumma ennetähtaegset tagasimaksmist ja kõikide Laenuintresside tasumist, teavitades sellest Laenusaajat mis tahes viisil 5 (viie) kalendripäeva jooksul enne käesolevast Lepingust taganemise kuupäeva.

7.3. Kui Laenusaaja ei täida muid endale käesoleva Lepinguga võetud kohustusi, on Laenuandjal õigus ühepoolselt käesolevast Lepingust taganeda, nõuda kogu järelejäänud Laenusumma ennetähtaegset tagastamist ja kõikide Laenuintresside tasumist, teavitada sellest Laenusaajat mis tahes viisil 10 (kümne) kalendripäeva jooksul enne käesolevast Lepingust taganemist.

7.4. Kui Laenuandja taganeb ühepoolselt käesolevast Lepingust, sätestatud käesolevas peatükis, loetakse käesolev Leping tühistatuks, ilma võimaluseta pöörduda kohtusse, päevast, mil Laenusaajat teavitati käesolevast Lepingust taganemisest.

 

8. MUUD LEPINGUTINGIMUSED

8.1. Laenuleping sõlmitakse pärast seda, kui Laenuandja on Laenusaajale lahti seletanud lepingu kõik tingimused ja selgitanud kõik Laenusaajat huvitavad laenulepingu täitmist puudutavad küsimused.

8.2. Laenusaaja annab Laenuandjale õiguse avaldada infot väljastatud laenu, intressimäära, jooksva Laenujäägi, samuti muude tingimuste kohta kolmandatele isikutele, kes on või kes kavatsevad hakata käendajateks, või hüpoteegi andjateks, kes tagavad laenulepingu alusel Laenusaaja kohustuste täitmise.

8.3. Laenuandja nõuded rahuldatakse nii Laenusaaja rahaliste vahendite kui ka muu vara arvel. Seejuures toimub Laenusaaja vara võõrandamine kehtivate õigusaktidega sätestatud korras võlajäägi ulatuses.

8.4. Laenuandja laenulepingu täitmisest tulenevad kulud hüvitatakse Laenusaaja arvelt ja need nõutakse välja Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

8.5. Laenusaaja poolt käesoleva Lepingu kohaste õiguste ja kohustuste loovutamine ei ole võimalik ilma Laenuandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

8.6. Laenulepingu alusel kehtestatud kohustusi võib täita kolmas isik.

8.7. Laenuleping on koostatud kahes võrdset jurdiilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Laenuandjale ja teine Laenusaajale.

8.8. Kõik muudatused, täiendused, lisad ja muud dokumendid omavad juriidilist jõudu ja neist saab laenulepingu võõrandamatu osa nende allkirjastamise hetkest Poolte volitatud esindajate poolt.

8.9. Laenulepingu teatud sätete tühisus ei too kaasa terve lepingu tühistamist.

8.10. Laenulepingust tulenevad mis tahes erimeelsused lahendatakse Poolte vahel vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus.

8.11. Laenusaaja poolt laenulepingu allkirjastamine tähendab, et Laenusaajale anti täielikku teavet talle pakutavate teenuste olemuse kohta ning seletati täielikult lahti Laenuvõtjal sellega seoses tekkinud küsimused. Laenusaaja on enne laenulepingu sõlmimist põhjalikult tutvunud selle sisuga, Laenuandja Tariifidega, saab aru lepingu sisust ja juriidilistest tagajärgedest, mis tekivad Laenusaajal pärast lepingu sõlmimist. Laenusaaja nõustub, et leping ei võõranda Laenusaaja õigusi, mis tavaliselt sellist liiki lepingutega tagatakse, ning ei sisalda muid Laenusaajale piiravaid tingimusi. Laenusaaja ei ole teinud Laenuandjale ettepanekut käesolevat Lepingut sõlmida teistel tingimustel.

8.12. Laenulepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

 

9. VÄÄRAMATU JÕUD (FORCE MAJEURE)

9.1. Kumbki Pool ei kanna teise Poole ees vastutust käesoleva Lepingu mittetäitmise eest, kui esineb vääramatu jõud, st ilmnevad erakorralised ja vältimatud asjaolud, sh sõja kuulutamine või puhkemine, rahvarahutused, epideemiad, blokaadid, embargod, maavärinad, üleujutused ja muud loodusõnnetusted.

9.2. Pool, kes ei täida oma kohustust vääramatu jõu tõttu, peab sellest teatama teisele Poolele kolme päeva jooksul alates selliste asjaolude tekkimise hetkest ja nende mõjust käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste täitmisele. Selliste asjaolude ja nende mõju korral käesoleva Lepingu täitmisele ei ole vaja teise Poole kirjaliku nõusoleku puhul esitada teisi, sh pädevate asutuste, tõendeid.

9.3. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad 3 (kolm) kuud järjest, võib kumbki Pool lõpetada käesoleva Lepingu, teavitades sellest kirjalikult teist Poolt.

 

10. LAENUSAAJA KINNITUSED JA NÕUSOLEK

10.1. Laenusaaja kinnitab käesolevaga, et on tutvunud Hoiu-laenuühistu isikuandmete töötlemise põhimõtetega (privaatsuseeskiri) ja annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks (sh Laenusaaja isikuandmete kontrollimiseks Rahvastikuregistris, ettevõttes Creditinfo, Pensioniregistris ja muudes üldkasutatavates registrites) vastavalt Hoiu-laenuühistu ERIAL isikuandmete töötlemise põhimõtetele (kogutud teavet saab kasutada Laenusaaja brutotulu arvutamiseks ja maksevõime kontrollimiseks).

10.2. Laenusaaja on tutvunud ja nõustub lepingu eelneva teabe ja laenulepingu üldtingimustega. Laenusaaja on teadlik, et Hoiu-laenuühistu ERIAL võib teha automaatse otsuse Laenusaajale laenu andmise kohta Laenusaaja poolt esitatud taotluse andmete ja muude asjakohaste andmebaaside põhjal, samuti sellest, et Laenusaajal on õigus esitada vastuväide tehtud otsuse suhtes oma õigustatud huvi kaitseks.

10.3. Laenusaaja nõustub, et Hoiu-laenuühistu ERIAL võib talle saata enda ja oma koostööpartnerite teenuste pakkumisi ja reklaame Laenusaaja poolt edastatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile. Laenusaaja on teadlik, et tal on igal ajal õigus antud nõusolekust loobuda. Vastavad juhised on märgitud saadetud reklaamile või pakkumistele.

10.4. Laenusaaja on teadlik ja annab oma nõusoleku, et tekkinud võlgnevuse korral Hoiu-laenuühistu ERIAL ees võib selle võla andmed avalikustada portaalis www.creditinfo.ee ja muudel sarnastel veebilehtedel.

Muu teave

Krediiditaotluse võib esitada igas Hoiu-laenuühistu ERIAL kontoris või meie veebilehel.

Lepingu sõlmimiseks kontoris tuleb esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Digiallkirja saab dokumendile lisada ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Krediidi väljastamiseks on vajalik isiku tuvastamine. Selleks tuleb pöörduda lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse.

Raha makstakse reeglina välja 1 tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Sõltuvalt pangast laekub raha krediidisaaja kontole samal või järgmisel pangapäeval peale krediidi väljastamist.

Peale digitaalselt allkirjastamist asub leping keskkonnas allkiri.ee, kust selle saab oma arvutisse salvestada. Saad lingi lepingu juurde e-kirjaga kohe, kui oled selle sõlminud. Kui dokumendi otsinguga tekib probleeme, palume pöörduda lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse.

Krediidi tagasimaksed

Igal kuul koostatakse e-arve, mille võid leida iseteenindusest. Mugavuse huvides soovitame kasutada e-arve automaatse makskorralduse teenust sõlmides oma pangas vastava lepingu. Arve loetakse tasutuks viitenumbri näitamisel, mille võid leida lepingust või e-arvelt.

Krediidi ennetähtaegne tagastamine

Krediidi võib tagastada ka ennetähtaegselt. Selleks palume esitada vastav avaldus lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse või saata aadressil klienditugi@erial.ee.

Maksepäeva muutmine

Maksepäeva muutmiseks tuleb pöörduda hoiu-laenuühistu töötajate poole. Valida võib 5., 10., 15. või 20.kuupäeva. Maksepäeva muutmise tasu leiad hinnakirjast.

Maksepuhkus

Vajadusel võid taotleda maksepuhkust. Selleks tuleb pöörduda hoiu-laenuühistu töötajate poole. Maksepuhkuse kestus ja tingimused määratakse kliendi vajadusi ja võimalusi arvestades.

Maksetega viivitamine

Kui makset ei teostata tähtajaks, saadame SMS meeldetuletuse. Maksega viivitamine toob kaasa viivise lisandumise. Makse viibimisega seonduvad kulud leiad hinnakirjast. Kui maksetega esineb pikaajalisi probleeme, soovitame pöörduda hoiu-laenuühistu poole, et leida ühiselt sobivaim lahendus.

 1. 1

  Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmelisus (vt. punkti Tule kliendiks).

 2. 2

  Eesti Vabariigi kodakondsus, alaline või ajutine elamisluba või kinnisvara olemasolu (välisriigi kodanikele).

 3. 3

  Vanus vähemalt 18 aastat.

 4. 4

  Igakuine sissetulek üle 250 EUR.

 5. 5

  Maksedistsipliin.

Maksimaalne krediidisumma sõltub igakuisest sissetulekust ja taotleja laenukohustustest. Maksed teostatakse graafiku alusel tuginedes laenulepingule.

Mõnel juhul võidakse nõuda viimase 6 kuu kontoväljavõtet, millelt on näha tulud ja kulud. Selle võib esitada bdoc formaadis digiallkirjaga, kui väljavõtte andjaks on Coop Pank, Swedbank või SEB. Kui olete mõne teise panga klient, tuleb dokument salvestada PDF formaati ja lisada digiallkiri DigiDoc programmi abil ning seejärel saata aadressil klienditugi@erial.ee. Väljavõtte võib alla laadida internetipangast.

Teenust pakub Hoiu-laenuühistu ERIAL. Tutvu finantsteenuse tingimustega või konsulteeri meie spetsialistiga.

Krediidi kulukuse määr on 28.67% aastas järgmistel illustratiivsetel tingimustel: krediidisumma 6000.00€, lepinguperiood 60 kuud, krediidi tagasimaksete arv 60, fikseeritud aastaintress 24.00% võlgnevuse jäägilt, lepingutasu 90.00€, igakuine lepingu hooldustasu 2.50€, kuumakse 175.11€, krediidi kogusumma 10596.46€ ja krediidi tagasimaksete summa 10356.46€.

Laenud ja liisingud Laenud soodsatel tingimustel
Iseteenindus Teenuste valik kodust lahkumata
Klienditugi Meie spetsialistid kindlasti aitavad teid