Privaatsuse tagamise poliitika

Isikuandmed

Isikuandmed on igasugune füüsilise isiku identifitseerimist võimaldav teave. Teenuste osutamiseks peab HLÜ ERIAL (edaspidi HLÜ) koguma oma kasutajate kohta teavet, mis hõlmab

 • teavet isiku identifitseerimiseks ja temaga kontakteerumiseks (s.h nimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress);

 • kasutaja tehinguid ja muid toiminguid puudutav teave (andmed maksete, rakenduste ja lepingute kohta ning muud kasutaja kasutatud HLÜ teenuseid puudutavad andmed);

 • kasutajakonto kasutamist puudutav teave (kasutajanimi ja parool, IP-aadress ja muud konto kasutamist puudutavad andmed);

 • fikseeritud suhtlemine HLÜ-ga (s.h nii HLÜ kliendikeskkonna kaudu kui telefoni või e-posti teel edastatud soovitused, kommentaarid ja päringud).

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine tähendab isikuandmete suhtes tehtavat mis tahes toimingut, muuhulgas, aga mitte ainult, andmete kogumist, salvestamist, kasutamist, muutmist, edastamist, levitamist ja kasutaja isikuandmete eemaldamist HLÜ poolt. Ülalnimetatud toiminguid, kas automatiseeritud või mitte, loetakse isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete töötlemise eest vastutab HLÜ ERIAL.

HLÜ säilitab kasutajate isikuandmete andmebaasi ja muud teavet, mis kajastab eelkõige järgmisi kasutajate isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;

 • sünniaeg;

 • elu- ja/või asukoht;

 • sidevahendid (telefon, e-post jm);

 • suhtluskeel;

 • pangakonto andmed;

 • isikut tõendava dokumendi andmed;

 • kasutajaandmed (andmed süsteemi sisenemise kohta, HLÜ-s registreerumise / liikmelisuse algus ja lõpp jms);

 • muu kasutaja poolt HLÜ-le antud teave või HLÜ enda initsiatiivil seadusega lubatud allikatest kogutud teave;

 • teave lepingute kohta, mille kasutaja on HLÜ kaudu sõlminud.

Teisi kasutajaid puudutavaid andmeid võib HLÜ töödelda, kui selline vajadus on õigustatud lepingu täitmisega ja selline andmete töötlemine ei ole vastuolus seadusega.

Alates hetkest, kui kasutaja registreerus HLÜ kliendikeskkonnas kasutajana, loetakse, et kasutaja andis HLÜ-le nõusoleku kasutaja isikuandmete töötlemiseks (kaasa arvatud kasutaja isikuandmete edastamine ja levitamine) kooskõlas käesolevates tingimustes kirjeldatuga.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

HLÜ töötleb kasutajate isikuandmeid eesmärgiga tagada kasutajate heaolu ning kasutajatega või kasutajate vahel sõlmitud lepingute täitmine, aga ka HLÜ suhtes vastavalt seadusele sätestatud kohustuste täitmiseks.

HLÜ peamised eesmärgid kasutaja isikuandmete töötlemisel on järgmised:

 • kasutaja identifitseerimise tagamine;

 • lepingujärgsete rahaliste kohustuste viivitamatu ja nõuetekohase täitmise kindlustamine;

 • HLÜ oma kasutajatele oma toodete ja seda puudutavate reklaammaterjalide ning teavituste võimaldamine, samuti HLÜ-ga ühte ärigruppi kuuluvate isikute või HLÜ partneriteks olevate kolmandate isikute toodete ja/või reklaammaterjalide ja/või teavituste võimaldamine juhul, kui kasutaja on andnud HLÜ-le selleks eelnevalt nõusoleku;

 • kasutajate rahulolu HLÜ toodete ning HLÜ-ga ühte ärigruppi kuuluvate isikute teenustega ning eelistuste analüüs eesmärgiga võimaldada toodete ja turundustegevuse tõhusamat arendamist.

HLÜ on õigus kasutaja isikuandmeid töödelda ka muudel eesmärkidel, kui see on vajalik seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks või kui need eesmärgid on õigustatud kasutajatega või kasutajate vahel sõlmitud lepingute täitmise vajadusega.

 

Isikuandmete töötlemise peamised põhimõtted

HLÜ töötleb kasutajate isikuandmeid ausalt ning seadusega kehtestatud viisil ja määral.

HLÜ ja tema kaastöötajad rakendavad kogu hoole ja kõik isikuandmete töötlemisel seadusega ette nähtud vajalikud turvameetmed tagamaks, et andmete töötlemine toimub püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja kasutaja isikuandmete kaitsmiseks seadusevastase kasutamise, levitamise või hävitamise eest.

HLÜ võimaldab juurdepääsu isikuandmetele nende kasutamiseks ainult:

 • oma töötajatele, kellega on allkirjastatud konfidentsiaalsusleping;

 • kolmandatele isikutele, kes töötlevad andmeid HLÜ nimel ja kellega on allkirjastatud konfidentsiaalsusleping.

HLÜ välistab autoriseerimata kolmandate isikute juurdepääsu kasutaja isikuandmetele ja selliseid andmeid sisaldavale HLÜ andmebaasile.

 

Isikuandmete edastamine ja levitamine

HLÜ on õigus anda kasutaja isikuandmeid edasi kooskõlas üldtingimuste ja seadusega peaasjalikult:

 • kolmandatele isikutele, kes täidavad HLÜ mis tahes andmetöötlusega seotud ülesandeid;

 • vajaduse korral krediidiasutustele kasutaja identifitseerimiseks;

 • isikutele, kelle majandus- või ametialane tegevus hõlmab kasutaja võlakohustuste sissenõudmist või muid kasutaja lepinguliste kohustuste sissenõudmisega seotud teenuseid;

 • teistele kasutajatele kasutajatevaheliste lepingute sõlmimise ja nende täitmise lihtsustamiseks;

 • isikutele, kellele HLÜ on vastavalt seadusele kohustatud kasutajate isikuandmeid võimaldama ja edasi andma;

 • HLÜ raamatupidamisteenuseid osutavale isikule, samuti isikule, kes pakub HLÜ-le õiguslikku tuge kasutajate vahel ja kasutajatega sõlmitud lepingute asjus.

HLÜ-l on õigus anda kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele edasi ka muudel juhtudel, aga ainult siis, kui selleks on kasutajatega või kasutajate vahel sõlmitud lepingute täitmise seisukohast õigustatud huvi, ja ainult juhtudel, kui andmete selline edasiandmine ei ole seadusega vastuolus.

 • Kui kasutaja on andnud HLÜ-le selleks eraldi nõusoleku, on HLÜ-l õigus anda kasutaja isikuandmed (esmajoones kasutaja nime ja e-posti aadressi) edasi isikutele, kellele HLÜ on andnud edasi HLÜ toodete turundamise ja reklaamiga seotud kohustused.

 • HLÜ vahendusel kasutajaga või kasutajate vahel sõlmitud lepingust tuleneva rahalise võlgnevuse korral on HLÜ-l õigus levitada kasutaja isikuandmeid (esmajoones nime, isikukoodi või kaubanduslikku tunnuskoodi, võlgnevuse suurust) viisil, kooskõlas protseduuriga ja kanalite kaudu, mis ei ole seadusega keelatud. Kui seadusega on nähtud ette kasutaja nõusolek isikuandmete levitamiseks, loetakse, et kasutaja andis sellise nõusoleku registreerumise hetkel.

 • Vastavalt varem sõlmitud või tulevikus sõlmitavatele lepingutele annab HLÜ nõusoleku kohustada kõiki kolmandaid isikuid, kellele antakse edasi kasutaja isikuandmed, töötlema neid ainult ja eranditult ülalkirjeldatud, aga ka HLÜ üldtingimustes esitatud eesmärkidel.

Kasutaja õigused ja kohustused seoses isikuandmete töötlemisega

Kasutaja annab nõusoleku HLÜ üldtingimuste kohaselt vajalike tõeste, kehtivate ja täielike isikuandmete edastamiseks.

Kasutaja annab nõusoleku teavitada HLÜ-d viivitamatult isikuandmete muutumisest, aga ka nende kehtetusest või juhul, kui andmed osutuvad valeks, edastada HLÜ-le valesid/kehtetuid andmeid asendavad tõesed ja kehtivad andmed.

Kasutaja kannab HLÜ kliendikeskkonna ja teenuste kasutamise vältel täit vastutust oma isikuandmete õigsuse ja kehtivuse eest.

Kasutajal on igal ajal õigus nõuda HLÜ-lt ja isikutelt, kellele tema isikuandmed on edastatud, teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks esitab kasutaja HLÜ-le sellekohase taotluse kirjalikul kujul reprodutseerimist võimaldavas formaadis. HLÜ täidab päringu 5 (viie) tööpäeva jooksul alates taotluse saamise hetkest. HLÜ-l on õigus seadusega kehtestatud juhtudel ja mahus taolise teabe esitamisest keelduda.

Kasutajal on õigus nõuda HLÜ-lt isikuandmete töötlemise lõpetamist ja HLÜ on kohustatud kasutaja isikuandmete töötlemise lõpetama juhul, kui kasutaja on kõik oma HLÜ ja/või teiste kasutajatega sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused nõutaval moel täitnud ja kasutaja lepingud HLÜ või teise kasutajaga on lõpetatud.