Privaatsuse tagamise poliitika

Privaatsuse tagamise poliitika

Käesolev privaatsuse tagamise poliitika (edaspidi – Poliitika) kirjeldab korda, mille järgi ERIAL töötleb Kliendi andmeid.

Käesolevat Poliitikat rakendatakse siis, kui klient kasutab, kasutas või avaldas soovi kasutada ERIAL-i poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil ERIAL-i poolt osutatavate teenustega seotud. Lisaks sellele rakendatakse Poliitikat kliendiga suhete tekkimise korral, kui need tekkisid enne käesoleva Poliitika jõustumist.

Isikuandmeteks on igasugune füüsilise isiku identifitseerimist võimaldav teave.

Me töötleme isikuandmeid vastavuses alates 25. maist 2018. a kehtivate andmekaitse nõuetega, mida reguleerib „Isikuandmete kaitse üldmäärus”, vastavalt järgmistele põhimõtetele:  • Me kaitseme meile usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete kogumisel juhindume õigusaktidest ja kogume andmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, samuti lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning paremaks klienditeeninduseks.

  • Andmetöötluse põhimõtete täpsem kirjeldus sisaldub dokumendis „HLÜ klientide andmete töötlemise kord”.

  • Meie töötajad on teadlikud isikandmete töötlemise põhimõtetest ja vastutavad eespool nimetatud kohustuste rikkumise eest.

  • Meie ei avalda isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhud, kui andmete väljastamiseks on seaduslik alus (näiteks tuleneb vastav kohustus seadusest või andmete väljastamiseks on olemas isiku nõusolek).

  • Me võime saata oma klientidele kaupade ja teenuste reklaamikampaaniate ajal pakkumisi. Klient võib reklaamipakkumisest igal hetkel loobuda, kasutades sellest teatamiseks tagasisidevormi või saates kirja aadressile andmekaitse@erial.ee. Me säilitame isikuandmeid oma andmebaasides ja igaüks võib saada mistahes ajal juurdepääsu oma isikuandmetele. Samuti võib isik nõuda mistahes ajal paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või neis on ebatäpsusi muudel põhjustel.

  • Usaldusväärsete andmete olemasolu meie infosüsteemides tagab tõrgeteta ja kiire teeninduse. Te saate vaadata oma isikuandmeid ja teha neis muudatusi isiklikus internetikabinetis aadressil https://erial.ee/account või pöördudes meie poole.

  • Me salvestame kõik kliendi poolt mistahes sidevahendi abil (näiteks telefon, e-post) tehtud tellimused ja vajadusel kasutame salvestisi klientide tellimuste ja tehingute kinnitamiseks ja/või taastamiseks.

  • Andmetöötlusega seotud küsimuste või kaebuste tekkimise korral helistage meile telefonil (+372) 615 0072, saatke kiri aadressile andmekaitse@erial.ee või kasutage allpool esitatud vormi.

Kliendi isikuandmete säilitamis- ja töötlemispoliitika tingimused (.pdf)

Tagasiside vorm

Eesnimi
Perekonnanimi
Telefon
E-mail