Pressikeskus

Oluline teave

HLÜ ERIAL teatab veel kord oma hoiustajatele, et kohus on saneerimiskava kinnitanud, määruse on ühise määruskaebusega vaidlustanud 2 hoiustajat, kelledest 1 hääletas saneerimiskava poolt ja 1 saneerimiskava vastu. Nii HLÜ ERIAL kui ka saneerimisnõustaja on oma seisukohad määruskaebusele esitanud ja määruskaebus on lahendamisel Tallinna Ringkonnakohtus.

HLÜ ERIAL leiab, et on mõistlik ära oodata, kuidas lahendab asja Tallinna Ringkonnakohus ja alles siis saab otsustada, kuidas käituda edasi.

Seonduvalt saneerimisnõustajale kinnitatud tasuga märgib nii HLÜ ERIAL kui ka saneerimisnõustaja, et tasu on kinnitanud kohus, saneerimisnõustaja vähendas oma taotluses tasu 50 % võrra sellest summast, mis tal oleks olnud õigus Justiitsministri määruse alusel saada. Ja juhul, kui EHLÜ Grupp OÜ või hr Raul Kalev väidab, et keegi on vaidlustanud saneerimisnõustaja tasu, siis see ei vasta tõele ja see ei saagi vastata tõele, sest SanS 18 lg 6 kohaselt võib saneerimisnõustaja tasu kohta tehtud määrust vaidlustada vaid ettevõtja, ehk siis HLÜ ERIAL, või saneeriminõustaja.

Seega on Raul Kaelvi sellekohased väited otsene vale.

Mis puudutab HLÜ ERIAL poolt liikmete väljaarvamisse, siis liikmete staatus ei mõjuta saneerimist, saneerimine hõlmab võlausaldajaid (hoiustajaid) ja see staatus ei ole mittekuidagi seotud osaluse omamise/mitteomamisega. Väljaarvamine on tehtud HLÜ põhikirja ning TÜ seadusega kooskõlas. Juhatusel on õigus võtta vastu uusi liikmeid ja välja arvata neid liikmeid, kes ei täida põhikirja või kes oluliselt kahjustavad (k.a. maineliselt) HLÜ huve. HLÜ-l ERIAL on suur liikmeskond ja väljaarvamise otsus on saadetud välja üksikutele inimestele.

Juhatus austab kõiki liikmeid ning peamiseks ülesandeks on liikmete heaolu. Juhatus on saanud mitmeid kordi teavitusi oma liikmetelt, et EHLÜ Grupp OÜ ja Raul Kalev (keda kohus on tuvastanud kui MITTE PUUDUTATUD ISIK) agressiivselt ja häirivalt segavad teiste liikmete heaolu. Juhatus pöörab tähelepanu asjaolule, et Raul Kalev ei ole HLÜ ERIAL hoiustaja ega osanik, kuid millegipärast on ta hakanud väga tulihingeliselt justnagu kaitsma kõikide hoiustajate huve, agiteerides kõiki tasuma 2 % oma hoisusest EHLÜ Grupp OÜ arvelduskontole. Arvestama peab, et osaühing (nimelt EHLÜ GRUPP OÜ) asutatakse selleks, et teenida oma osanikele tulu! See ei ole altruistlik mittetulundusühing, kes võitleks kellegi huvide eest!

Tuletame meelde, et Raul Kalevil oli varasemalt leping HLÜ-ga ERIAL, kes maksis Raul Kalevile tasu. HLÜ ERIAL lõpetas temalt teenuste sisseostmise, kuna tema soovitused kahjustasid võlausaldajate huve ning olid vastuolus võlausaldajate (hoiustajate) võrdse kohtlemise põhimõttega.

Lugupidamisega,
HLÜ ERIAL

 

 

15.07.2021