Pressikeskus

Pöördumine hoiustajate poole

Lugupeetud HLÜ ERIAL hoiustajad!

Pean vajalikuks Teile selgitada saneerimisnõustajale tasu maksmise aluseid.

 

HLÜ ERIAL pöördus Harju Maakohtusse avaldusega saneerimismenetluse algatamiseks, Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja algatas 03.03.2021.a. määrusega Hoiu-laenuühistu ERIAL saneerimismenetluse ja nimetas saneerimisnõustajaks Ly Müürsoo.

Saneerimisnõustaja tasu kinnitamise aluseks on SanS § 18, mille lõike 1 kohaselt tasub saneerimisnõustaja tasu saneerimisavaldusega kohtusse pöördunud ettevõtja.

SanS § 18 lg 4 kohaselt saneerimisnõustaja tasu ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise korra ning tasu piirmäärad protsentides kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 

Justiitsministri 09.01.2009.a. määrus nr 1 § 5 lg 2 sätestab, et saneerimisnõustaja tasu alam- ja ülemmäära arvestamisel võetakse aluseks saneerimiskavaga ümberkujundatavate nõuete kogusummalt. Ümberkujundatavate nõuete pulul 319 560 eurot ja enam on tasu alam- ja ülemmäär protsentides 2,25 - 2,6 %.

Justiitsministri 09.01.2009 määruse nr 1 § 5 lg 3 kohaselt on alammäärast väiksema tasu määramine õigustatud, kui tasu alammäära suurus ei vasta saneerimisnõustaja töö mahule ja keerukusele.

Justiitsministri 09.01.2009 määruse nr 1 § 5 lg 5 kohaselt ei või saneerimisnõustaja tasu suurus olla väiksem kui üks protsent saneerimiskavaga ümberkujundatavate nõuete kogusummast.

HLÜ-l ERIAL on 1012 võlausaldajat ja ümberkujundatatvate nõuete suurus on kokku 16057999,00 eurot.

Kuigi saneerimisnõustajale makstava saneerimisnõustaja tasu suurus on alammääras 2,25 % saneerimiskavaga ümberkujundatavatest nõuetest, s.t. 361304,98 eurot ja kuigi Justiitsministri 09.01.2009 märuse nr § 5 lg 5 kohaselt ei või saneerimisnõustaja tasu olla väiksem kui 1 % saneerimiskavaga ümberkujundatavate nõuete kogusummast (ehk et ei või olla väiksem kui 160579,99 eurot), siis kuna HLÜ ERIAL saneerimisnõustaja töö oli tavapärasest aeganõudvam ja töömahukam, siis taotlesin arvestades Riigikohtu varasemaid juhiseid kohtult, et saneerimisnõustajale makstava tasu suurust vähendatakse 50 % võrra Justiitsministri määrusega lubatud alammäärast ja et kohus kinnitaks saneerimisnõustaja tasu suuruseks 180652,49 eurot ning see makstakse saneerimisnõustajale välja graafiku alusel 5 aasta jooksul.

Seega ma leian, et kui tasu on vähendatud 50 % võrra võimalikust tasu alammäärast ja see makstakse välja graafiku alusel vastavalt saneerimiskava täitmisele, siis see ei riku võlausaldajate (hoiustajate) huve.

Justiitsministri 09.01.2009.a. määruse nr 1 § 9 lg 2 sätestab, et Saneerimiskava täitmise üle järelevalve teostamise eest saneerimisnõustajale määratava tasu alam- ja ülemmäär aasta kohta on üks viiendik käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud tasu alam- ja ülemmäärast.

Saneerimiskava kinnitamisel ja vastava kohtumääruse jõustumisel on saneerimisnõustaja tasu alammääras järelvale teostamise eest vastavalt Justiitsministri 09.01.2009.a. määruse nr 1 §-le 9 lg 2 72261 eurot aastas. Kuna taotlesin kohtult HLÜ ERIAL saneerimisnõustaja tasu vähendamist 50 % võrra, siis taotlesin ka saneerimisnõustaja tasu vähendamist järelevalve teostamise eest 50 % võrra. Seega on saneerimisnõustaja tasu järelevalve teostamise eest 36130,50 eurot aastas, mis kuulub väljamaksmisele 2 korda aastas.

Seega ma leian, et kui tasu järelvalve teostamise eest on vähendatud 50 % võrra võimalikust tasu alammäärast, siis see ei riku võlausaldajate (hoiustajate) huve.

Seega kokkuvõtvalt on saneerimisnõustajale tasu määramise alused ja suurus määratud Justiitsministri määrusega ja see ei ole ei HLÜ ERIAL ega saneerimisnõustaja ega ka kohtu subjektiivse otsustamise küsimus.

Lugupidamisega,

Ly Müürsoo
Saneerimisnõustaja

 

 

08.06.2021