Era 11

Kogumishoius
11% Aastaprotsent
90€ Minimaalne summa
12 kuud Minimaalne periood
Hoiusumma
Igakuine täiendamine
Ajavahemikuks
kuud
Lõppsumma väljamaksmisele
kuud mina kogun
+
Täiendamiste kogusumma
Intresside laekumine
Tulumaks

Kogumishoius

Kogumishoiust hoiustatakse minimaalselt 12 kuuks kuni maksimaalselt 15 aastaks. Hoiuse tingimused võimaldavad hoiust täiendada kogu lepingu kehtivuse aja kestel. See sobib neile, kes soovivad regulaarsete hoiuse sissemaksetega koguda suuremat rahasummat. Seejuures, pole võimalik teostada tehinguid nagu hoiusumma või intresside osalist väljavõtmist. Täieliku intressimäära saamiseks, peab hoius jääma hoiu-laenuühistusse kogu lepingu kehtivuse ajaks kuna sellise hoiuse puhul, intressid avutatakse ümber iga sissemaksega ning makstakse välja alles lepingu kehtivusaja lõpus.

Aastane intressimäär 11.00%
Summa Alates 90.00 kuni 2 000 000.00 €
Kestus Alates 12 kuni 180 kuud
Väljamaksete periood hoiuperioodi lõpus
Igakuise täiendamise summa Alates 10.00 kuni 100 000.00 €

Registreerimiseks ühistu liikmeks esinduses, peab kaasas olema kas pass või ID-kaart.

Järgnevalt tuleb teha kolm lihtsat sammu:

 • Samm 1. Registreerimine.

  Seda saab teha meie esindustes, isiklikult kohale tulles. Kaasas peab olema pass või ID-kaart.
  Filiaalide aadressid

  Taotluse käsitlemine toimub automaatselt. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

 • Samm 2. Sisseastumismaksu tasumine.

  Maks tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

 • Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine.

  Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Registreerimiseks veebilehel erial.ee peab olema kas ID-kaart või Mobiil-ID.

Järgnevalt tuleb teha kolm lihtsat sammu:

 • Samm 1. Registreerimine.

  Seda saab teha veebilehel erial.ee, selleks peab olema ID-kaart või Mobiil-ID.
  Tule kliendiks

  Taotluse käsitlemine toimub automaatselt. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

 • Samm 2. Sisseastumismaksu tasumine.

  Maks tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

 • Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine.

  Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Hoiu-laenuühistu ERIAL avardab klientide registreerimise võimalusi. Nüüd võid saada ERIAL kliendiks igas postkontoris üle Eesti. Postkontoris registreerimiseks tuleb helistada ERIAL klienditoe telefonil (+372) 615 0072 ja tellida registreerimine postkontoris.

Järgnevalt tuleb teha kolm lihtsat sammu:

 1. Helista ERIAL klienditoe numbril (+372) 615 0072 ja telli registreerimine postkontoris.

 2. Klienditugi saadab kogu kliendi registreerimiseks vajalike dokumentide paketi tähitud kirjana taotluse esitajale (Sinu nimele) Sinu antud aadressil lähimasse postkontorisse.

 3. Dokumendid tuleb allkirjastada ja postkontori kaudu ERIAL klienditoele tagasi saata koos passi või id-kaardi koopiaga(id-kaardi puhul peab tegema koopia mõlemalt poolt) tasudes enne saatmist kõik maksed.

  • Sisseastumismaksu tasumine.
   Maks tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.
  • Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine.
   Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.
Telli registreerimine postkontoris
Eesnimi
Perekonnanimi
Telefon
E-mail

ÜLDSÄTTED

Tähtajalise hoiuse leping (edaspidi: leping) on Hoiu-Laenuühistu ERIAL (edaspidi ERIAL) ja ERIALi liikme (edaspidi liige) vaheline leping, mille kohaselt liige hoiustab ERIALis kokkulepitud rahasumma (edaspidi hoiusumma) lepingus määratud tähtajaks (edaspidi: hoiuperiood).

Tähtajalise hoiuse tingimused ERIALis (sh hoiustatavad valuutad, minimaalsed hoiusummad, hoiuperioodide intressimäärad valuutade lõikes, jms) kehtestab ja muudab ERIAL. Liige saab nende andmete kohta infot ERIALi veebilehelt või ERIALi kontorist.

Lepingu sõlmimisel fikseeritakse lepingu eritingimustes hoiusumma hoiustamise eritingimused (sh. hoiusumma, intressimäär, hoiuperioodi algus ja lõpp).

Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes juhindutakse ERIALi ja liikme vahelises suhtluses ERIALi põhikirjast ja üldtingimustest, millega liige on tutvunud ning teadlik sealt tulenevatest liikme kohustustest ja ERIALi õigustest.

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

 

HOIUSEGA SEONDUVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Hoiuperioodi algust arvestatakse alates päevast, millal ERIALile on tasutud hoiusumma, kui hoiuperioodi algus ei ole märgitud hilisemana. Liige kannab hoiusumma ERIAL poolt määratud kontole ühe tööpäeva jooksul (ehk hiljemalt järgmisel tööpäeval) lepingu sõlmimisest. Juhul, kui liige hilineb hoiusumma tasumisega ERIAL’ist sõltumata põhjusel, leping loetakse kehtetuks.

Hoiuperioodi viimasel päeval kannab ERIAL hoiusumma ja sellelt arvestatud intressi liikme poolt esitatud kontole, juhul kui ERIAL ja liige ei ole kokku leppinud teisiti, eelkõige lepingu automaatses pikendamises.

Liige annab ERIALile õiguse hoiusummaga tasaarvestada mistahes hoiusega seotud ja hinnakirjaga kehtestatud tasud ja kõik muudest ERIALi ja liikme vahel sõlmitud lepingutest tulenevad ERIAL sissenõutavaks muutunud nõuded liikme vastu.

 

INTRESS JA ARVESTUSED

ERIAL kohustub arvestama ja maksma hoiusummalt intressi ning tagastama hoiusumma lepingus sätestatud tingimustel. Hoiusumma ja netointress kantakse lepingus määratud arveldusarvele.

Intressi arvestamisel hoiusummalt lähtub ERIAL  365- või 366-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus, intressibaasist, intressiarvestuse sagedustest, intressimaksete sagedusest, intressimäärast ja hoiusummast. ERIAL arvestab hoiusummalt intressi alates hoiuperioodi esimesest päevast kuni hoiuperioodi viimase päevani (välja arvatud).

Kõik jooksvad maksegraafikud, intresside arvestused, sissemakse ja/või väljamaksmise tähtajad, mis on seotud sõlmitud lepinguga on alati kättesaadavad liikme online-kabinetis reaalajas.

Hoiulepingu sõlmimisel määratakse lepingu eritingimustes intressi väljamaksmine kas:

iga hoiukuu lõppemisel;

iga hoiukvartali lõppemisel;

iga hoiustamise 6-kuu lõppemisel;

iga aasta lõppemisel; või

hoiuperioodi lõppemisel.

Perioodi intressid tasutakse perioodile järgneval kuul vastavalt graafikule, mis on lepingu lahutamata osakaks.

Intresside arvestamise ning tasumise tähtaeg on sätestatud graafikus, mis lepingu lahutamata osaks.

Lepingu kehtivuse ajal ei saa intressi maksmise viisi muuta.

ERIAL peab tasutavalt intressilt kinni tulumaksu igakordse väljamakse tegemisel seaduses sätestatud määras ehk füüsilistele isikutele makstavalt intressilt peetakse kinni tulumaks kehtiva maksumäära kohaselt. Juriidiliste isiku tulumaksu kinni ei peeta, v.a juhul, kui see on nõutud seaduse või välislepinguga. ERIAL väljastab tõendi kinni peetud tulumaksu ja selle suuruse kohta.

 

LEPINGU PIKENEMINE

Lepingu eritingimustes sätestatakse, kas hoiuleping pikeneb automaatselt või toimub lepingu pikendamine üksnes liikme kirjaliku avalduse alusel.

Kui eritingimustes on sätestatud lepingu automaatne pikenemine, siis pikeneb leping automaatselt veel üheks sama pikkusega hoiuperioodiks pikendamise kuupäeval kehtiva intressimäära ja teiste tähtajalise hoiuse tingimustega, kui liige ei ole esitanud ERIALile kirjalikku avaldust lepingu automaatse pikendamise keelamiseks vähemalt [10] tööpäeva enne hoiuperioodi lõppu. Eelneva hoiuperioodi eest arvestatud intressi kannab ERIAL lepingu eritingimuste kohaselt liikme poolt määratud arvelduskontole või lisab hoiusummale vastavalt eritingimustes sätestatule.

Kui lepingu automaatses pikendamises ei ole kokku lepitud, siis peab liige lepingu pikendamiseks esitama ERIALile kirjaliku avalduse vähemalt [10] tööpäeva enne lepingu lõppemist. Lepingu pikenemise korral loetakse hoiusumma alates hoiuperioodi lõppemisest hoiustatuks uueks hoiuperioodiks, kusjuures uue hoiuperioodi esimeseks päevaks loetakse eelmise hoiuperioodi viimast päeva. Lepingu pikenemise korral kohaldatakse uuele hoiuperioodile varasemalt kehtinud intressimäära ning pikendamise kuupäeval kehtivaid tähtajalise hoiuse tingimusi.

 

TINGIMUSTE MUUTMINE

ERIAL on õigus ühepoolselt muuta lepingu tingimusi, teatades sellest liikmele enne muudatuste jõustumist ERIALi üldtingimustes sätestatud tähtaegadel ja viisil.

Muudatustega mittenõustumisel on liikmel õigus leping üles öelda, sealjuures ei rakendata lepingu punkti Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa ERIAL jooksva hoiuperioodi eest liikmele intressi. Sellisel juhul maksab ERIAL liikmele intressi kuni lepingu lõpetamiseni. Kui liige ei ole etteteatamistähtaja jooksul lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.

 

LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE

Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud lepingu eritingimuses toodud tähtajaks.

Leping lõpeb hoiuperioodi viimasel päeval, välja arvatud kui leping pikeneb vastavalt lepingu punktile LEPINGU PIKENEMINE.

ERIALil on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada seadusest tulenevatel või ERIALi üldtingimustes toodud alustel. Sellisel juhul maksab ERIAL liikmele intressi kuni lepingu lõpetamiseni.

Liikmel on õigus leping igal ajal üles öelda, esitades ERIALile vastava kirjaliku avalduse.

Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel hoiuperioodi ajal on ERIALil õigus kanda hoiusumma Liikme pangakontole ülesütlemisele järgneva kuu 15. (viieteistkümnendaks) kuupäevaks, välja arvatud juhul, kui liige määrab hilisema tähtaja.

Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa ERIAL jooksva hoiuperioodi eest liikmele intressi. Liikmel jääb õigus saada ennetähtaegse lõpetamise hetkeks juba lõppenud perioodi eest intressisumma (sh igakuiselt, kvartaalselt või poolaasta eest väljamakstavad intressisummad).

 

VAIDLUSED

Mis tahes vaidlused, erimeelsused või pretensioonid ERIAL ja liikme vahel, mis tulenevad käesolevast lepingust või selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtetuks tunnistamisest lahendatakse Harju maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

 

MUUD TINGIMUSED

ERIAL on õigus avaldada informatsiooni lepingu ja liikme kohta kolmandatele isikutele, kui see tuleneb Eesti Vabariigi seadustest, ERIALi põhikirjast ja üldtingimustest või ERIALi andmete töötlemise põhimõtetest.

Lepingus reguleerimata küsimuste ja suhete osas kehtivad ERIAL üldtingimused.

Lepingu tõlked inglise või vene keelde on informatiivse tähendusega. Mistahes vastuolu korral tõlgitud versiooni ja eestikeelse lepingu sätete vahel lähtutakse lepingu eestikeelsest versioonist.

Liige kinnitab, et on tutvunud käesoleva lepingu, ERIALi üldtingimuste ja ERIALi andmete töötlemise põhimõtetega ja nõustub nendega.

Hoiused Tulus ja usaldusväärne
Iseteenindus Teenuste valik kodust lahkumata
Klienditugi Meie spetsialistid kindlasti aitavad teid