Väikelaen

Universaalne tagatiseta väikelaen sobib igaks otstarbeks.

24% Aastaprotsent
500€ Minimaalne summa
6 kuud Minimaalne periood
Krediidi summa
Ajavahemikuks
kuud
Makseliik
Igakuine makse alates
Maksete kogusumma
Intressimäär
% protsenti aastas
Lepingu sõlmimine
Hooldustasu kokku
Intresse
kokku
Krediidi
maksumus

Laenu pakub Hoiu-laenuühistu ERIAL. Tutvu finantsteenuse tingimustega veebilehel erial.ee või konsulteeri meie spetsialistiga. Igakuise osamakse suurus on 84.25€ ja krediidi kulukuse määr on 22.25% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 2550.00€, intress 19.5% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 30.00€, laenu tasumise periood 42 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 3568.30€ ja tagasimaksete summa 3538.30€.

Väikelaen

Universaalne tagatiseta väikelaen sobib igaks otstarbeks. Seda võib kasutada näiteks korteri või maja remondiks, kodutehnika ostuks, ravikuludeks, reisiks või õpinguteks. Laenu vormistamine on mugav ja lihtne.

Vastus taotlusele 1 tööpäeva jooksul
Tagatis Tagatiseta
Summa Alates 500.00 kuni 6 000.00 €
Intressimäär Aastane intressimäär 24%
Krediidiperiood Alates 6 kuni 60 kuud
Lepingutasu 1.50% lepingu summast (Minimaalselt 30.00 €)
Krediidi hooldustasu 2.50 € kuus
Meeldetuletustasu 5.00 € (kuumakse tasumise tähtaja ületamise korral)
Kindlustus Kindlustuses pole vajadust
Lepingu muutmise tasu 30.00 €
Krediidi ennetähtaegne tagastamine Tasuta
Osakumakse suurus hoiu-laenuühistus Minimaalselt 5.00% soovitud laenusummast
 1. 1

  Täida meie veebilehel või hoiu-laenuühistu kontoris laenu taotlus.

 2. 2

  Saad laenutaotlusele vastuse 1 tööpäeva jooksul.

 3. 3

  Positiivse vastuse korral kirjuta alla krediidilepingule. Internetis taotlemisel kirjutatakse lepingule alla ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

  Laenu pakutakse ainult ERIAL liikmetele. Liikmeks astumiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu:

  • 1 samm. Registreeru. Seda võib teha interneti kaudu lehel erial.ee või külastades isiklikult meie esindust. Filiaalide aadressid

   Avalduse läbivaatamine toimub internetis. Süsteem töötleb informatsiooni ja otsustab, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

  • 2 samm. Maksa liitumismaks. Liitumismaks on ühekordne. Selle summa on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 9 eurot.

  • 3 samm. Maksa osamakse. Мinimaalne osamakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele on 30 eurot. Osamakse suurusest sõltub otseselt krediidilimiit, kuna see peab olema minimaalselt 5 % soovitud summast. Näiteks osamakse 30 eurot võimaldab taotleda krediiti kuni 600 eurot.

 4. 4

  Raha laekub kontole hiljemalt järgmisel tööpäeval peale krediidilepingule alla kirjutamist.

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Laenuandja annab Laenusaajale rahalised vahendid (edaspidi tekstis Krediit) väikelaenulepingu tingimustes ette nähtud tingimustel ja Laenusaaja kohustub saadud rahalised vahendid (krediidi) õigeaegselt tagastama ning maksma selle kasutamise eest intressi vastavalt väikelaenu lepingus määratud tingimustele.

1.2. Krediidi andmise tingimusteks on kiirus, tagasimaksmine ja tasuvus.

1.3. Kui käesolevas lepingus või mõnes muus osapoolte vahelises enne krediidi tegelikku väljastamist sõlmitud lepingus (pant, käendus jms.) on ette nähtud krediiditagatis, on Laenuandjal õigus mitte väljastada krediiti enne, kui Laenuvõtja/kolmas isik on esitanud Laenuandjale mainitud tagatise. Tagatise andmisena mõistetakse seejuures Laenuandjaga vastava lepingu sõlmimist (pant, käendus jne.) ja/või Laenuandja vastaspoole poolt kõikide vastavas lepingus mainitud ja tavapäraselt seda tüüpi tehingute puhul vajalike tegevuste teostamist.

1.4. Intressi Krediidi kasutamise eest arvestatakse Krediidi võlgnevuse jäägilt võlakontol Laenuandja tegevuspäeva alguses.

1.5. Intressi arvestamine toimub Krediidi kasutamise tegeliku päevade arvu alusel, kusjuures aasta päevade arvuks loetakse 365 või 366 päeva vastavalt aasta tegelikule kalendripäevade arvule.

1.6. Krediidi kustutamise (osalise kustutamise) päevaks, intressi arvestamise ning Laenuandjale makstavate muude maksete tasumise päevaks loetakse rahaliste vahendite laekumise aega võla tasumiseks määratud kontodele.

1.7. Intressi arvestamine krediidi kasutamise eest toimub alljärgneval viisil:
Periood krediidi väljastamisele järgnevast kuupäevast kuni jooksva kuu viimase päevani, kusjuures mõlemad kuupäevad loetakse kaasa, on intressi arvestamise aluseks krediidisumma jäägilt ning seda nimetatakse Intressiperioodiks.

1.8. Laenuvõtja tasub arvestatud intressi hiljemalt jooksva kuu (intressi arvestamise kuu) viimaseks kalendripäevaks intressi tasumise kontole. Intressi maksmine viimase arvestusperioodi eest toimub üheaegselt krediidi tagastamisega (krediidi ennetähtaegse kustutamisega).

 

2. OSAPOOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Laenuvõtjal on õigus:

2.1.1. Tagastada Krediit ennetähtaegselt teatades sellest Laenuandjale kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva ette ja tasudes intressid Krediidi kasutamise eest vastavalt rahaliste vahendite tegeliku kasutamise ajale.

2.1.2. Neljateistkümne kalendripäeva jooksul alates Krediidi saamise kuupäevast tagastada ennetähtaegselt kogu Krediidi summa ilma ette teatamata makstes intressi Krediidi tegeliku kasutamise aja eest.

2.1.3. Kolmekümne kalendripäeva jooksul alates Krediidi saamise kuupäevast tagastada ennetähtaegselt kogu Krediidi summa või osa sellest teatades laenuandjale vähemalt 3 tööpäeva ette ja makstes intressi Krediidi tegeliku kasutamise aja eest.

2.1.4. Tagastada krediidivõlg osaliselt teatades laenuandjale kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva ette.

2.1.5. Pöörduda Laenuandja poole krediidilepingu tingimuste muutmiseks.

2.1.6. Keelduda krediidi saamisest täielikult või osaliselt teatades sellest laenuandjale enne väikelaenulepingu tingimustes määratud krediidi väljastamise tähtaja saabumist.

2.2. Laenuvõtja on kohustatud:

2.2.1. Võtma krediiti vastavalt käesolevale lepingule.

2.2.2. Maksma Laenuandjale lepingus määratud intressi Krediidi kasutamise eest hiljemalt lepingus määratud tähtajaks.

2.2.3. Tagastama Krediidi, maksma selle kasutamise eest arvestatud intressi lepingus määratud tähtaegadeks. Seaduses ja lepingus määratud juhtudel hüvitama kohustuste täitmisega viivitamisest tuleneva kahju ja panditud vara hoidmise kulud (krediidi tagatise olemasolul) ja sissenõudekulud.

2.2.4. Kasutama saadud krediiti sihtotstarbeliselt, kui väikelaenulepingu tingimustes on määratud krediidi kasutamise sihtotstarve.

2.2.5. Sõlmima vastavalt seaduse nõuetele käesolevast lepingust tulenevate kohustuse täitmist tagavad lepingud.

2.2.6. Arvestama krediteerimise põhialuseid: kiirus, tagasimaksmine, tasuvus.

2.2.7. Teatama Laenuandjale kirjalikult vähemalt 3 päeva ette oma tegeliku aadressi ja muude kontaktandmete muutumisest, mida kasutatakse temaga kontakteerumiseks ja/või passiandmete muutumisest (kaasa arvatud registreerimise koht), juhul kui Laenusaaja on registreeritud abielus, siis muutustest abielu ühisvara suhtes, abielulepingu sõlmimisest, samuti sissetuleku või vara kaotamisest või olulisest vähenemisest, kui selle arvelt toimus Laenusaaja võlgnevuse kustutamine (näiteks töösuhte lõppemine tööandja ja Laenusaaja vahel, kui viimasel puuduvad olulised säästud, jõustunud kohtuotsusest, millega Laenusaajale on kriminaalkorras mõistetud vabaduskaotuslik karistus, dokumentaalselt tõestatud infost krediidiasutuse litsentsi peatamise kohta, kuhu on paigutatud laenusaaja hoius, kui mainitud hoiuse mittetagastamine avaldab mõju Laenusaaja võimele täita oma Krediidist tulenevaid kohustusi).

2.2.8. Täitma Krediidi kustutamise graafikut (kui see on väikelaenulepingu tingimustes määratud).

2.2.9. Kui Laenuandja kasutab lepingus ja/või seaduses ettenähtud juhtudel õigust nõuda krediidi ennetähtaegset tagastamist, on Laenusaaja kohustatud hiljemalt 30 päeva jooksul teate saatmisest krediidi ennetähtaegse tagastamise kohta tagastama Krediidi, tasuma Krediidi kasutamise eest arvestatud intressid, trahvid (kui need on lepingu tingimustes ette nähtud), hüvitama täitmisega viivitamisest tekkinud kahju ja panditud vara hoidmise kulud (kui on olemas), ning sissenõudekulud.

2.2.10. Väikelaenulepingu tingimustes määratud Laenuandja kontrolliõiguse teostamiseks esitama Laenuandjale viimase nõudel hiljemalt 5 päeva jooksul järgmised dokumendid ja tõendid
Laenusaaja sissetuleku tõend koos tööandja kinnitusega Laenuandja poolt määratud perioodi kohta, kuid mitte varasema aja kohta kui 6 kuud laenu väljastamise hetkest või muud dokumendid, mis tõendavad füüsilise isiku tulu. Laenusaaja on kohustatud esitama Laenuandjale vähemalt üks kord kolme kuu jooksul dokumendid, mis tõendavad tema finantsolukorda (tõendid viimase kolme kuu sissetuleku kohta, töökoha tõendid töötasu kohta, muud dokumendid, mis tõendavad krediidi tagastamise ja intresside maksmise allikat jne.). Laenuandja nõudel on laenusaaja kohustatud esitama muud finantsaruanded 3 tööpäeva jooksul mainitud nõude saamisest.

2.2.11. Väikelaenulepingu kehtivusperioodil enne krediidi või laenu saamist teisest krediidiasutusest (teiselt isikult), enne käenduse vormistamist või isikliku vara teisele krediidiasutusele või kolmandale isikule pantimist teatama kirjalikult Laenuandjale oma kavatsusest. Ülalmainitud tehingute tegeliku teostamise järel teatama Laenuandjale 5 tööpäeva jooksul vastava tehingu teostamise hetkest selle olulistest tingimustest (summa, tagastamise tähtaeg, intressimäär).

2.2.12. Andma Laenuandjale võimaluse kontrollida krediidi sihtotstarbelist kasutamist.

2.3. Laenuandjal on õigus:

2.3.1. Muuta käesolevas lepingus määratud intressimäära, kui Euroopa Keskpanga refinantseerimismäärad muutuvad – intressimäära muutmine toimub proportsionaalses vastavuses määra muutumisega;

2.3.2. Laenuandja saadab Laenusaajale teate intressimäära muutumise kohta e-postiga või tähitud kirjana 30 päeva enne plaanitud muudatust Laenusaaja väikelaenulepingus näidatud kontaktaadressil või Laenusaaja poolt krediidi saamisel teatatud kontaktaadressil (näiteks Laenusaaja ankeedil). Intressimäära muudatus jõustub 30 päeva möödumisel vastava teate saatmisest Laenusaajale.

2.3.3. Arvestama Laenusaaja poolt väikelaenulepingu alusel võla kustutamiseks makstavatest summadest tasutuks kohustused alljärgnevas järjestuses, kui need on ebapiisavad laenusaaja kohustuste täitmiseks täies ulatuses, sõltumata teostatud maksekorraldusel näidatud makse selgitusest:
1) intressivõlg;
2) leppetrahv (trahv, viivis);
3) võlgnevuse põhiosa;

2.3.4. Ennetähtaegselt nõuda arvestatud Krediidi ja intresside võla tasumist, lõpetada väikelaenuleping või jätta krediit väljastamata järgmistel juhtudel:
1) Kui Laenuvõtja rikub arvestatud intresside tasumise tähtaega või kui Laenuvõtja rikub krediidi tagasimaksete tähtaega (kui Laenuvõtja kohustus krediidi tagastamiseks osamaksetena on sätestatud käesolevas lepingus või mõnes muus kahepoolses ja osapoolte allkirjadega kinnitatud dokumendis) või kui Laenuvõtja rikub jätkuvalt krediidi tagastamise tähtaega rohkem kui kolmkümmend kalendripäeva viimase saja kaheksakümne kalendripäeva jooksul;
2) Kui Laenusaaja annab Laenuandjale käesoleva lepingu tingimuste täitmise tagatiseks panditud vara ilma Laenuandja kirjaliku nõusolekuta pandiks kolmandale isikule või kui Laenusaaja koormab /võõrandab mainitud vara muul viisil, kaasa arvatud kohtuotsuse alusel;
3) Tagatise kaotamine või selle tingimuste halvenemine;
4) Vara Laenuvõtja käesolevast lepingust tulenevate kohustuste tagamiseks pantimise tehingu kehtetuks tunnistamisel (sealhulgas kolmandate isikute hagi alusel).

2.3.5. Kontrollida krediidiandmise protsessis Laenuvõtja finantsolukorda.

2.3.6. Kontrollida krediidi sihipärast kasutamist ja tagatist.

2.4. Laenuandja on kohustatud:

2.4.1. Andma Laenusaajale Krediiti lepingu tingimustes määratud ulatuses ja tingimustel.

2.4.2. Teatama Laenusaajale kirjalikult (tähitud kirjaga, isiklikult üle antuna või e-postiga) arveldusarvete numbrite muutumisest. Asjakohaseks teavitamiseks loetakse ka teade, mis on pandud üles Laenuandja ametlikule veebilehele erial.ee.

2.4.3. Esitama Laenusaajale viimase nõudel hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest 1 kord kuus tasuta või piiramatu hulk kordi tasu eest Laenuandja käsutuses olevad järgmised andmed:
- laenusaaja jooksva võla suurus;
- laenusaaja teostatud ja teostamisele kuuluvate maksete kuupäevad ja summad.

2.4.5. Vaatama 15 kalendripäeva jooksul läbi Laenusaaja pöördumise lepingu täitmisega seotud küsimustes.

 

3. LAENUSAAJA KOHUSTUSTE MITTETÄITMINE

3.1. Laenusaaja väikelaenulepingust, selle täitmist tagavatets lepingutest, muudatustest, lisadest ja täiendustest tulenevate kohustuste mittetäitmiseks loetakse järgmised situatsioonid:

3.1.1. Laenusaaja ei suuda täita, keeldub täitmast või ei täida faktiliselt mõnda väikelaenulepingus või väikelaenulepingut tagavates lepingutes sisalduvatest sätetest või tingimustest.

3.1.2. Laenusaaja rikub väikelaenulepingus määratud kohustuste täitmise tähtaegu või väikelaenulepingus määratud tagamise kohustuste täitmise tähtaegu.

3.1.3. Laenusaaja ei esita informatsiooni ja/või dokumente, mille esitamise kohustuse ta on võtnud väikelaenulepingu või selle täitmist tagava lepingu alusel.

 

4. KREDIIDI TAGAMINE

4.1. Laenusaaja väikelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamise vormistamine toimub Laenuandja poolt eraldi lepingute sõlmimise teel vara omanikega või käendajatega (sõltuvalt selles lepingu punktis sätestatud tagatise liigist).

4.2. Väikelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmise kohustus lasub Laenusaajal.

4.3. Kui panditud vara müügist saadud summa on võla katteks ebapiisav, on Laenuandjal õigus saada puuduolev summa muu Laenusaajale kuuluva vara arvelt võla jäägi summa ulatuses.

 

5. LEPINGU TÄHTAEG

5.1. Väikelaenuleping jõustub, kui mõlema Osapoole volitatud esindajad on sellele alla kirjutanud ja kehtib, kuni kõik kohustused on täielikult ja nõuetekohaselt täidetud või kui EV kehtiv seadusandlus näeb ette teisiti.

 

6. LAENUSAAJA FINANTSSEISUNDI HINDAMINE

6.1. Kui Laenuandja teeb mis tahes ajal enne Laenu tagastamist teostatud Laenusaaja finantsmajandusliku tegevuse tervikliku analüüsi tulemusena järelduse, et Laenusaaja finantsolukord on oluliselt halvenenud (näiteks Laenusaaja kohustuste suurenemine muude isikute ees, aktivate väärtuse vähenemine), samuti negatiivsete suundumuste ilmnemise kohta, mis võivad mõjutada Laenusaaja finantsolukorda lühiajalises perspektiivis (kuni Laenu tagastamiseni), on Laenuandjal õigus ühepoolselt keelduda käesoleva Lepingu täitmisest, nõuda Laenu ennetähtaegset tagastamist ning kõikide Laenu kasutamise eest makstavate intresside tasumist, teatades Laenusaajale ükskõik millise sidevahendi kaudu 10 (kümme) kalendripäeva enne käesoleva Lepingu täitmisest keeldumist.

6.2. Kui Laenuandja on ühepoolselt keeldunud käesoleva Lepingu täitmisest, loetakse käesolev Leping lõppenuks ilma kohtu poole pöördumata alates Laenusaajale käesoleva Lepingu täitmisest keeldumise kohta teate saatmise päevast.

 

7. VASTUTUS KOHUSTUSTE MITTETÄITMISE EEST

7.1. Kui Laenusaaja viivitab mõne käesoleva Lepingu alusel tasumisele kuuluva makse tasumisega, maksab Laenusaaja Laenuandjale viivist 0,1% (null koma üks protsenti) tähtajaks tasumata makse summast iga tasumisega viivtatud päeva eest.

7.2. Kui Krediidi tagastamisega viivitus on kestnud rohkem kui 10 kalendripäeva, on Laenuandjal õigus ühepoolselt keelduda käesoleva Lepingu täitmisest, nõuda Laenu ennetähtaegset tagastamist ning kõikide Laenu kasutamise eest makstavate intresside tasumist, teatades Laenusaajale ükskõik millise sidevahendi kaudu 5 (viis) kalendripäeva enne käesoleva Lepingu täitmisest keeldumist.

7.3. Kui Laenusaaja ei täida muid käesolevas Lepingus sätestatud kohustusi, on Laenuandjal õigus ühepoolselt keelduda käesoleva Lepingu täitmisest, nõuda Laenu ennetähtaegset tagastamist ning kõikide Laenu kasutamise eest makstavate intresside tasumist, teatades Laenusaajale ükskõik millise sidevahendi kaudu 10 (kümme) kalendripäeva enne käesoleva Lepingu täitmisest keeldumist.

7.4. Kui Laenuandja on ühepoolselt keeldunud käesoleva Lepingu täitmisest, loetakse käesolev Leping lõppenuks ilma kohtu poole pöördumata alates Laenusaajale käesoleva Lepingu täitmisest keeldumise kohta teate saatmise päevast.

 

8. MUUD LEPINGU TINGIMUSED

8.1. Laenuandja on enne väikelaenulepingu sõlmimist selgitanud Laenusaajale kõiki lepingu tingimusi ja vastanud kõikidele Laenusaaja küsimustele väikelaenulepingu täitmise kohta.

8.2. Laenusaaja annab Laenuandjale õiguse avaldada informatsiooni väljastatud krediidisumma, selle intressimäära, Krediidi jooksva võla ja muude väikelaenulepingu tingimuste kohta kolmandatele isikutele, kes on või kavatsevad hakata käendajateks või anda tagatisi Laenusaaja väikelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

8.3. Laenuandja nõuete rahuldamine toimub Laenusaaja rahaliste vahendite ja muu vara arvelt. Nõue pööratakse Laenusaaja varale kehtivate seadustega sätestatud korras ja võlgnevuse jäägi ulatuses.

8.4. Laenuandja kulud väikelaenulepingu täitmise nõudmiseks kannab Laenusaaja ning need nõutakse sisse EV seadustes sätestatud korras.

8.5. Laenusaaja käesolevast lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste loovutamine ei ole lubatud ilma Laenuandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

8.6. Väikelaenulepinguga määratud kohustusi võivad täita kolmandad isikud.

8.7. Väikelaenuleping on koostatud 2 võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks Laenuandjale ja teine Laenusaajale.

8.8. Kõik muudatused, täiendused, lisad ja muud dokumendid omandavad juriidilise jõu ja muutuvad väikelaenulepingu lahutamatuks osaks, kui mõlema Osapoole volitatud esindajad on neile alla kirjutanud.

8.9. Väikelaenulepingu mõne sätte kehtetus ei muuda kehtetuks lepingut tervikuna.

8.10. Kõik väikelaenulepingust tulenevad Osapoolte vahelised erimeelsused lahendatakse kohtueelselt Osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel vastastikku vastuvõetavatel alustel.

8.11. Väikelaenulepingule allakirjutamisega kinnitab Laenusaaja, et talle on edastatud igakülgne teave temale osutatavate teenuste olemuse kohta, samuti on täielikult vastatud kõikidele Laenusaaja küsimustele. Laenusaaja on enne väikelaenulepingule allakirjutamist tutvunud põhjalikult selle sisuga, Krediidi hindadega ning tal ei ole lepingu sisu ega lepingu sõlmimisest Laenusaajale tulenevate juriidiliste tagajärgede osas mingisuguseid väärarvamusi. Laenusaaja nõustub, et leping ei võta Laenusaajalt ära õigusi, mis tavaliselt sisalduvad sellistes lepingutes, ega sisalda muid Laenusaajat koormavaid tingimusi. Laenusaaja ei teinud Laenuandjale ettepanekut sõlmida Leping teistsugustel tingimustel.

8.12. Väikelaenulepingust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt EV seadustele.

 

9. VÄÄRAMATU JÕU ASJAOLUD

9.1. Kumbki Osapooltest ei ole vastutav teise Osapoole ees käesolevast lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise eest, mis tuleneb vääramatu jõu asjaoludest ehk erakorralistest ja antud tingimustel ületamatutest asjaoludest, kaasa arvatud sõja kuulutamine või sõjategevus, rahutused, epideemia, blokaad, embargo, maavärinad, üleujutused ja muud loodusõnnetused.

9.2. Osapool, kes ei täida oma kohustusi vääramatu jõu asjaolude ilmnemise tõttu, peab 3 päeva jooksul alates vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest teatama teisele Osapoolele mainitud asjaoludest ja nende mõjust käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmisele. Teise Osapoole kirjalikul nõusolekul mainitud asjaolude olemasolu ja nende mõjuga käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmisele, ei ole vajalikud muud tõestused, kaasa arvatud pädevate asutuste väljastatud tõendid.

9.3. Kui vääramatu jõu asjaolud esinevad 3 (kolmel) järjestikusel kuul, võib kumbki Osapooltest käesoleva Lepingu lõpetada, saates teisele Osapoolele kirjaliku teate.

 

10. LAENUSAAJA KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD

10.1. Laenusaaja kinnitab käesolevaga, et on tutvunud Hoiu-laenuühistu ERIAL privaatsuseeskirjaga ja annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks (kaasa arvatud isikuandmete kontrollimine rahvastikuregistrist, Creditinfo portaalist, pensioniregistrist ja muudest avalikest registritest) vastavalt Hoiu-laenuühistu ERIAL isikuandmete töötlemise põhimõtetele (kogutud informatsiooni võidakse kasutada Laenusaaja brutotulu arvutamiseks ja tema maksevõime kontrollimiseks).

10.2. Laenusaaja on tutvunud ja nõustub lepingu sõlmimisele eelneva informatsiooni ja krediidilepingu tingimustega. Laenusaajat on teavitatud, et Hoiu-laenuühistu ERIAL võib teha automaatse otsuse krediidi andmise kohta tema poolt taotluses ja muudes vastavates andmebaasides esitatud andmete alusel, ning sellest, et Laenusaajal on võimalus esitada vastuväiteid tehtud otsuste suhtes oma õigustatud huvide kaitseks.

10.3. Laenusaaja nõustub, et Hoiu-laenuühistu ERIAL võib saata talle pakkumisi ja enda ning oma koostööpartnerite teenuste reklaame Laenusaaja poolt antud e-posti aadressil ja telefoninumbril. Laenusaajat on teavitatud, et tal on igal ajal õigus antud nõusolek tagasi võtta. Juhised selleks on esitatud saadetud reklaamis või pakkumises.

10.4. Laenusaajat on teavitatud ja ta annab nõusoleku, et võlgnevuse tekkimisel Hoiu-laenuühistu ERIAL ees võidakse andmed tema võlgnevuse kohta avaldada portaalis www.creditinfo.ee ja muudes analoogsetes portaalides.

Muu teave

Krediiditaotluse võib esitada igas Hoiu-laenuühistu ERIAL kontoris või meie veebilehel.

Lepingu sõlmimiseks kontoris tuleb esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Digiallkirja saab dokumendile lisada ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Krediidi väljastamiseks on vajalik isiku tuvastamine. Selleks tuleb pöörduda lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse.

Raha makstakse reeglina välja 1 tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Sõltuvalt pangast laekub raha krediidisaaja kontole samal või järgmisel pangapäeval peale krediidi väljastamist.

Peale digitaalselt allkirjastamist asub leping keskkonnas allkiri.ee, kust selle saab oma arvutisse salvestada. Saad lingi lepingu juurde e-kirjaga kohe, kui oled selle sõlminud. Kui dokumendi otsinguga tekib probleeme, palume pöörduda lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse.

Krediidi tagasimaksed

Igal kuul koostatakse e-arve, mille võid leida iseteenindusest. Mugavuse huvides soovitame kasutada e-arve automaatse makskorralduse teenust sõlmides oma pangas vastava lepingu. Arve loetakse tasutuks viitenumbri näitamisel, mille võid leida lepingust või e-arvelt.

Krediidi ennetähtaegne tagastamine

Krediidi võib tagastada ka ennetähtaegselt. Selleks palume esitada vastav avaldus lähimasse Hoiu-laenuühistu ERIAL kontorisse või saata aadressil klienditugi@erial.ee.

Maksepäeva muutmine

Maksepäeva muutmiseks tuleb pöörduda hoiu-laenuühistu töötajate poole. Valida võib 5., 10., 15. või 20.kuupäeva. Maksepäeva muutmise tasu leiad hinnakirjast.

Maksepuhkus

Vajadusel võid taotleda maksepuhkust. Selleks tuleb pöörduda hoiu-laenuühistu töötajate poole. Maksepuhkuse kestus ja tingimused määratakse kliendi vajadusi ja võimalusi arvestades.

Maksetega viivitamine

Kui makset ei teostata tähtajaks, saadame SMS meeldetuletuse. Maksega viivitamine toob kaasa viivise lisandumise. Makse viibimisega seonduvad kulud leiad hinnakirjast. Kui maksetega esineb pikaajalisi probleeme, soovitame pöörduda hoiu-laenuühistu poole, et leida ühiselt sobivaim lahendus.

 1. 1

  Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmelisus (vt. punkti Tule kliendiks).

 2. 2

  Eesti Vabariigi kodakondsus, alaline või ajutine elamisluba või kinnisvara olemasolu (välisriigi kodanikele).

 3. 3

  Vanus vähemalt 18 aastat.

 4. 4

  Igakuine sissetulek üle 250 EUR.

 5. 5

  Maksedistsipliin.

Maksimaalne krediidisumma sõltub igakuisest sissetulekust ja taotleja laenukohustustest. Maksed teostatakse graafiku alusel tuginedes laenulepingule.

Mõnel juhul võidakse nõuda viimase 6 kuu kontoväljavõtet, millelt on näha tulud ja kulud. Selle võib esitada bdoc formaadis digiallkirjaga, kui väljavõtte andjaks on Coop Pank, Swedbank või SEB. Kui olete mõne teise panga klient, tuleb dokument salvestada PDF formaati ja lisada digiallkiri DigiDoc programmi abil ning seejärel saata aadressil klienditugi@erial.ee. Väljavõtte võib alla laadida internetipangast.

Teenust pakub Hoiu-laenuühistu ERIAL. Tutvu finantsteenuse tingimustega või konsulteeri meie spetsialistiga.

Krediidi kulukuse määr on 28.67% aastas järgmistel illustratiivsetel tingimustel: krediidisumma 6000.00€, lepinguperiood 60 kuud, krediidi tagasimaksete arv 60, fikseeritud aastaintress 24.00% võlgnevuse jäägilt, lepingutasu 90.00€, igakuine lepingu hooldustasu 2.50€, kuumakse 175.11€, krediidi kogusumma 10596.46€ ja krediidi tagasimaksete summa 10356.46€.

Laenud ja liisingud Laenud soodsatel tingimustel
Iseteenindus Teenuste valik kodust lahkumata
Klienditugi Meie spetsialistid kindlasti aitavad teid